کمترین: 
982
بیشترین: 
1008
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
996
زمان: 
4/21 21:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 21 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 21 تیر 1397 , 996 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 10:20","price":991},{"date":"1397/04/21 10:50","price":992},{"date":"1397/04/21 11:20","price":986},{"date":"1397/04/21 11:30","price":985},{"date":"1397/04/21 11:40","price":986},{"date":"1397/04/21 11:50","price":987},{"date":"1397/04/21 12:10","price":988},{"date":"1397/04/21 12:20","price":990},{"date":"1397/04/21 12:30","price":982},{"date":"1397/04/21 12:40","price":984},{"date":"1397/04/21 13:10","price":982},{"date":"1397/04/21 13:20","price":985},{"date":"1397/04/21 13:30","price":986},{"date":"1397/04/21 13:40","price":995},{"date":"1397/04/21 13:50","price":1002},{"date":"1397/04/21 14:00","price":1000},{"date":"1397/04/21 14:10","price":1008},{"date":"1397/04/21 14:30","price":1003},{"date":"1397/04/21 14:40","price":1004},{"date":"1397/04/21 15:00","price":1002},{"date":"1397/04/21 15:10","price":999},{"date":"1397/04/21 15:30","price":993},{"date":"1397/04/21 15:40","price":988},{"date":"1397/04/21 15:50","price":986},{"date":"1397/04/21 16:00","price":989},{"date":"1397/04/21 16:20","price":991},{"date":"1397/04/21 16:40","price":987},{"date":"1397/04/21 16:50","price":986},{"date":"1397/04/21 17:00","price":987},{"date":"1397/04/21 17:10","price":988},{"date":"1397/04/21 17:20","price":989},{"date":"1397/04/21 17:30","price":992},{"date":"1397/04/21 17:40","price":989},{"date":"1397/04/21 17:50","price":991},{"date":"1397/04/21 18:00","price":993},{"date":"1397/04/21 18:10","price":994},{"date":"1397/04/21 18:20","price":995},{"date":"1397/04/21 18:30","price":996},{"date":"1397/04/21 18:50","price":999},{"date":"1397/04/21 19:00","price":994},{"date":"1397/04/21 19:10","price":995},{"date":"1397/04/21 19:20","price":993},{"date":"1397/04/21 19:30","price":992},{"date":"1397/04/21 19:50","price":994},{"date":"1397/04/21 20:10","price":995},{"date":"1397/04/21 20:30","price":993},{"date":"1397/04/21 20:40","price":994},{"date":"1397/04/21 20:50","price":996},{"date":"1397/04/21 21:00","price":997},{"date":"1397/04/21 21:10","price":996}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398