کمترین: 
11486.7
بیشترین: 
11486.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11486.7
زمان: 
4/21 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 21 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 21 تیر 1397 , 11486.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 09:20","price":11486.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398