کمترین: 
2.795
بیشترین: 
2.829
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.796
زمان: 
4/21 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 21 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 21 تیر 1397 , 2.796 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 00:00","price":2.829},{"date":"1397/04/21 00:32","price":2.828},{"date":"1397/04/21 01:00","price":2.825},{"date":"1397/04/21 03:00","price":2.821},{"date":"1397/04/21 03:32","price":2.822},{"date":"1397/04/21 04:00","price":2.825},{"date":"1397/04/21 05:08","price":2.824},{"date":"1397/04/21 06:00","price":2.825},{"date":"1397/04/21 07:32","price":2.824},{"date":"1397/04/21 08:32","price":2.825},{"date":"1397/04/21 11:00","price":2.824},{"date":"1397/04/21 11:32","price":2.821},{"date":"1397/04/21 12:00","price":2.817},{"date":"1397/04/21 12:32","price":2.813},{"date":"1397/04/21 13:00","price":2.819},{"date":"1397/04/21 13:32","price":2.813},{"date":"1397/04/21 14:08","price":2.809},{"date":"1397/04/21 14:32","price":2.812},{"date":"1397/04/21 16:00","price":2.809},{"date":"1397/04/21 16:32","price":2.814},{"date":"1397/04/21 17:32","price":2.817},{"date":"1397/04/21 18:00","price":2.812},{"date":"1397/04/21 18:32","price":2.806},{"date":"1397/04/21 19:00","price":2.821},{"date":"1397/04/21 19:32","price":2.812},{"date":"1397/04/21 20:00","price":2.8},{"date":"1397/04/21 20:32","price":2.799},{"date":"1397/04/21 21:00","price":2.795},{"date":"1397/04/21 21:32","price":2.804},{"date":"1397/04/21 22:00","price":2.808},{"date":"1397/04/21 22:32","price":2.809},{"date":"1397/04/21 23:00","price":2.8},{"date":"1397/04/21 23:32","price":2.796}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398