کمترین: 
2.0564
بیشترین: 
2.0887
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.072
زمان: 
4/21 23:32
قیمت بنزین امروز 21 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 21 تیر 1397 , 2.072 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 00:00","price":2.08},{"date":"1397/04/21 00:32","price":2.0755},{"date":"1397/04/21 01:32","price":2.0695},{"date":"1397/04/21 02:00","price":2.0745},{"date":"1397/04/21 03:00","price":2.0688},{"date":"1397/04/21 03:32","price":2.0685},{"date":"1397/04/21 04:00","price":2.0705},{"date":"1397/04/21 05:08","price":2.068},{"date":"1397/04/21 05:32","price":2.0745},{"date":"1397/04/21 06:00","price":2.0765},{"date":"1397/04/21 06:32","price":2.0755},{"date":"1397/04/21 07:00","price":2.0795},{"date":"1397/04/21 08:00","price":2.079},{"date":"1397/04/21 08:32","price":2.0785},{"date":"1397/04/21 09:00","price":2.078},{"date":"1397/04/21 09:32","price":2.0765},{"date":"1397/04/21 10:00","price":2.0785},{"date":"1397/04/21 10:32","price":2.0775},{"date":"1397/04/21 11:00","price":2.0815},{"date":"1397/04/21 11:32","price":2.08},{"date":"1397/04/21 12:00","price":2.0728},{"date":"1397/04/21 12:32","price":2.0779},{"date":"1397/04/21 13:00","price":2.0805},{"date":"1397/04/21 13:32","price":2.0835},{"date":"1397/04/21 14:08","price":2.0887},{"date":"1397/04/21 14:32","price":2.0805},{"date":"1397/04/21 15:08","price":2.0775},{"date":"1397/04/21 15:32","price":2.0725},{"date":"1397/04/21 16:00","price":2.069},{"date":"1397/04/21 16:32","price":2.0724},{"date":"1397/04/21 17:00","price":2.0715},{"date":"1397/04/21 17:32","price":2.0827},{"date":"1397/04/21 18:00","price":2.0815},{"date":"1397/04/21 18:32","price":2.0653},{"date":"1397/04/21 19:00","price":2.0675},{"date":"1397/04/21 19:32","price":2.0705},{"date":"1397/04/21 20:00","price":2.0564},{"date":"1397/04/21 20:32","price":2.0585},{"date":"1397/04/21 21:00","price":2.0575},{"date":"1397/04/21 21:32","price":2.061},{"date":"1397/04/21 22:00","price":2.0645},{"date":"1397/04/21 22:32","price":2.07},{"date":"1397/04/21 23:00","price":2.0707},{"date":"1397/04/21 23:32","price":2.072}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398