کمترین: 
639.63
بیشترین: 
651.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
648.13
زمان: 
4/21 23:32
قیمت گازوئیل امروز 21 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 21 تیر 1397 , 648.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 00:00","price":646.88},{"date":"1397/04/21 00:32","price":647.13},{"date":"1397/04/21 01:00","price":646.13},{"date":"1397/04/21 01:32","price":645.88},{"date":"1397/04/21 02:00","price":647.25},{"date":"1397/04/21 05:08","price":645.63},{"date":"1397/04/21 05:32","price":647.88},{"date":"1397/04/21 06:00","price":648.38},{"date":"1397/04/21 07:00","price":650.38},{"date":"1397/04/21 07:32","price":650.88},{"date":"1397/04/21 08:00","price":651.13},{"date":"1397/04/21 09:00","price":650.88},{"date":"1397/04/21 09:32","price":650.63},{"date":"1397/04/21 10:00","price":651.13},{"date":"1397/04/21 11:00","price":650.88},{"date":"1397/04/21 11:32","price":650.63},{"date":"1397/04/21 12:00","price":647.63},{"date":"1397/04/21 12:32","price":650.13},{"date":"1397/04/21 13:00","price":650.63},{"date":"1397/04/21 13:32","price":651.13},{"date":"1397/04/21 14:08","price":651.63},{"date":"1397/04/21 14:32","price":649.38},{"date":"1397/04/21 15:08","price":649.63},{"date":"1397/04/21 15:32","price":648.13},{"date":"1397/04/21 16:00","price":646.38},{"date":"1397/04/21 16:32","price":646.63},{"date":"1397/04/21 17:00","price":646.38},{"date":"1397/04/21 17:32","price":647.63},{"date":"1397/04/21 18:00","price":646.88},{"date":"1397/04/21 18:32","price":641.63},{"date":"1397/04/21 19:00","price":643.13},{"date":"1397/04/21 19:32","price":643.88},{"date":"1397/04/21 20:00","price":639.63},{"date":"1397/04/21 20:32","price":641.38},{"date":"1397/04/21 21:00","price":641.13},{"date":"1397/04/21 21:32","price":642.63},{"date":"1397/04/21 22:00","price":643.75},{"date":"1397/04/21 22:32","price":646.13},{"date":"1397/04/21 23:00","price":647.63},{"date":"1397/04/21 23:32","price":648.13}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398