کمترین: 
2.0952
بیشترین: 
2.1306
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1234
زمان: 
4/21 23:32
قیمت نفت کوره امروز 21 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 21 تیر 1397 , 2.1234 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 00:00","price":2.1187},{"date":"1397/04/21 00:32","price":2.1136},{"date":"1397/04/21 01:00","price":2.117},{"date":"1397/04/21 01:32","price":2.1147},{"date":"1397/04/21 02:00","price":2.1185},{"date":"1397/04/21 03:00","price":2.1147},{"date":"1397/04/21 03:32","price":2.1148},{"date":"1397/04/21 04:00","price":2.1143},{"date":"1397/04/21 04:32","price":2.1129},{"date":"1397/04/21 05:08","price":2.1133},{"date":"1397/04/21 05:32","price":2.1208},{"date":"1397/04/21 06:00","price":2.122},{"date":"1397/04/21 06:32","price":2.1213},{"date":"1397/04/21 07:00","price":2.1273},{"date":"1397/04/21 07:32","price":2.1298},{"date":"1397/04/21 08:00","price":2.1296},{"date":"1397/04/21 08:32","price":2.1303},{"date":"1397/04/21 09:00","price":2.1296},{"date":"1397/04/21 09:32","price":2.1281},{"date":"1397/04/21 10:00","price":2.1296},{"date":"1397/04/21 10:32","price":2.1299},{"date":"1397/04/21 11:00","price":2.13},{"date":"1397/04/21 11:32","price":2.1284},{"date":"1397/04/21 12:00","price":2.1195},{"date":"1397/04/21 12:32","price":2.1254},{"date":"1397/04/21 13:00","price":2.1274},{"date":"1397/04/21 13:32","price":2.1289},{"date":"1397/04/21 14:08","price":2.1306},{"date":"1397/04/21 14:32","price":2.1244},{"date":"1397/04/21 15:08","price":2.1236},{"date":"1397/04/21 15:32","price":2.1205},{"date":"1397/04/21 16:00","price":2.1148},{"date":"1397/04/21 16:32","price":2.1166},{"date":"1397/04/21 17:00","price":2.1142},{"date":"1397/04/21 17:32","price":2.119},{"date":"1397/04/21 18:00","price":2.1162},{"date":"1397/04/21 18:32","price":2.1016},{"date":"1397/04/21 19:00","price":2.1035},{"date":"1397/04/21 19:32","price":2.1059},{"date":"1397/04/21 20:00","price":2.0952},{"date":"1397/04/21 20:32","price":2.1023},{"date":"1397/04/21 21:00","price":2.0988},{"date":"1397/04/21 21:32","price":2.1048},{"date":"1397/04/21 22:00","price":2.1076},{"date":"1397/04/21 22:32","price":2.1162},{"date":"1397/04/21 23:00","price":2.1208},{"date":"1397/04/21 23:32","price":2.1234}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398