کمترین: 
73.25
بیشترین: 
75.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.46
زمان: 
4/21 23:32
قیمت نفت برنت امروز 21 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 21 تیر 1397 , 74.46 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 00:00","price":74.18},{"date":"1397/04/21 00:32","price":74.17},{"date":"1397/04/21 01:00","price":74.03},{"date":"1397/04/21 01:32","price":74.06},{"date":"1397/04/21 02:00","price":74.12},{"date":"1397/04/21 02:32","price":74.09},{"date":"1397/04/21 03:00","price":74.15},{"date":"1397/04/21 05:08","price":74.05},{"date":"1397/04/21 05:32","price":74.39},{"date":"1397/04/21 06:00","price":74.44},{"date":"1397/04/21 06:32","price":74.36},{"date":"1397/04/21 07:00","price":74.6},{"date":"1397/04/21 07:32","price":74.66},{"date":"1397/04/21 08:00","price":74.67},{"date":"1397/04/21 08:32","price":74.66},{"date":"1397/04/21 09:00","price":74.61},{"date":"1397/04/21 09:32","price":74.53},{"date":"1397/04/21 10:00","price":74.62},{"date":"1397/04/21 10:32","price":74.6},{"date":"1397/04/21 11:00","price":74.7},{"date":"1397/04/21 11:32","price":74.66},{"date":"1397/04/21 12:00","price":74.36},{"date":"1397/04/21 12:32","price":74.67},{"date":"1397/04/21 13:00","price":74.77},{"date":"1397/04/21 13:32","price":74.93},{"date":"1397/04/21 14:08","price":75.09},{"date":"1397/04/21 14:32","price":74.81},{"date":"1397/04/21 15:08","price":74.68},{"date":"1397/04/21 15:32","price":74.45},{"date":"1397/04/21 16:00","price":74.22},{"date":"1397/04/21 16:32","price":74.27},{"date":"1397/04/21 17:00","price":74.28},{"date":"1397/04/21 17:32","price":74.44},{"date":"1397/04/21 18:00","price":74.14},{"date":"1397/04/21 18:32","price":73.45},{"date":"1397/04/21 19:00","price":73.72},{"date":"1397/04/21 19:32","price":73.82},{"date":"1397/04/21 20:00","price":73.25},{"date":"1397/04/21 20:32","price":73.52},{"date":"1397/04/21 21:00","price":73.38},{"date":"1397/04/21 21:32","price":73.55},{"date":"1397/04/21 22:00","price":73.71},{"date":"1397/04/21 22:32","price":74},{"date":"1397/04/21 23:00","price":74.33},{"date":"1397/04/21 23:32","price":74.46}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398