کمترین: 
69.5
بیشترین: 
71.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.2
زمان: 
4/21 23:32
قیمت نفت سبک امروز 21 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 21 تیر 1397 , 70.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/21 00:00","price":70.85},{"date":"1397/04/21 00:32","price":70.8},{"date":"1397/04/21 01:00","price":70.67},{"date":"1397/04/21 01:32","price":70.59},{"date":"1397/04/21 02:00","price":70.57},{"date":"1397/04/21 03:00","price":70.52},{"date":"1397/04/21 03:32","price":70.54},{"date":"1397/04/21 04:00","price":70.62},{"date":"1397/04/21 04:32","price":70.58},{"date":"1397/04/21 05:08","price":70.47},{"date":"1397/04/21 05:32","price":70.6},{"date":"1397/04/21 06:00","price":70.56},{"date":"1397/04/21 07:00","price":70.75},{"date":"1397/04/21 07:32","price":70.78},{"date":"1397/04/21 08:32","price":70.81},{"date":"1397/04/21 09:00","price":70.8},{"date":"1397/04/21 09:32","price":70.81},{"date":"1397/04/21 10:00","price":70.89},{"date":"1397/04/21 10:32","price":70.83},{"date":"1397/04/21 11:00","price":70.81},{"date":"1397/04/21 11:32","price":70.75},{"date":"1397/04/21 12:00","price":70.59},{"date":"1397/04/21 12:32","price":70.75},{"date":"1397/04/21 13:00","price":70.89},{"date":"1397/04/21 13:32","price":71.05},{"date":"1397/04/21 14:08","price":71.14},{"date":"1397/04/21 14:32","price":71.03},{"date":"1397/04/21 15:08","price":70.94},{"date":"1397/04/21 15:32","price":70.92},{"date":"1397/04/21 16:00","price":70.78},{"date":"1397/04/21 16:32","price":70.86},{"date":"1397/04/21 17:00","price":70.94},{"date":"1397/04/21 17:32","price":71.03},{"date":"1397/04/21 18:00","price":70.62},{"date":"1397/04/21 18:32","price":70.16},{"date":"1397/04/21 19:00","price":70.25},{"date":"1397/04/21 19:32","price":70.03},{"date":"1397/04/21 20:00","price":69.5},{"date":"1397/04/21 20:32","price":69.64},{"date":"1397/04/21 21:00","price":69.52},{"date":"1397/04/21 21:32","price":69.62},{"date":"1397/04/21 22:00","price":69.72},{"date":"1397/04/21 22:32","price":70.05},{"date":"1397/04/21 23:00","price":70.38},{"date":"1397/04/21 23:32","price":70.2}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399