کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
4/21 23:56
قیمت dsعنوان امروز 21 تیر 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 21 تیر 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398