کمترین: 
76.34
بیشترین: 
76.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.34
زمان: 
4/20 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 20 تیر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 20 تیر 1397 , 76.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 17:32","price":76.34}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398