کمترین: 
105
بیشترین: 
107
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
107
زمان: 
4/20 21:10
قیمت افغانی امروز 20 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 20 تیر 1397 , 107 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 11:00","price":106},{"date":"1397/04/20 11:50","price":105},{"date":"1397/04/20 12:20","price":106},{"date":"1397/04/20 12:30","price":105},{"date":"1397/04/20 12:40","price":106},{"date":"1397/04/20 13:40","price":107},{"date":"1397/04/20 13:50","price":105},{"date":"1397/04/20 14:20","price":106},{"date":"1397/04/20 16:10","price":105},{"date":"1397/04/20 16:30","price":106},{"date":"1397/04/20 17:10","price":105},{"date":"1397/04/20 18:50","price":106},{"date":"1397/04/20 20:30","price":107},{"date":"1397/04/20 20:40","price":106},{"date":"1397/04/20 21:10","price":107}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398