کمترین: 
229
بیشترین: 
233
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
232
زمان: 
4/20 20:50
قیمت بات تایلند امروز 20 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 20 تیر 1397 , 232 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 10:50","price":233},{"date":"1397/04/20 11:00","price":232},{"date":"1397/04/20 11:40","price":230},{"date":"1397/04/20 11:50","price":233},{"date":"1397/04/20 12:00","price":232},{"date":"1397/04/20 12:10","price":231},{"date":"1397/04/20 12:20","price":232},{"date":"1397/04/20 12:30","price":231},{"date":"1397/04/20 12:50","price":232},{"date":"1397/04/20 13:00","price":231},{"date":"1397/04/20 13:10","price":232},{"date":"1397/04/20 13:20","price":233},{"date":"1397/04/20 13:40","price":232},{"date":"1397/04/20 13:50","price":229},{"date":"1397/04/20 14:10","price":230},{"date":"1397/04/20 14:20","price":231},{"date":"1397/04/20 14:30","price":232},{"date":"1397/04/20 14:40","price":233},{"date":"1397/04/20 14:50","price":232},{"date":"1397/04/20 15:10","price":233},{"date":"1397/04/20 15:40","price":232},{"date":"1397/04/20 16:00","price":229},{"date":"1397/04/20 16:20","price":230},{"date":"1397/04/20 16:30","price":231},{"date":"1397/04/20 17:10","price":229},{"date":"1397/04/20 18:50","price":232},{"date":"1397/04/20 19:20","price":231},{"date":"1397/04/20 19:30","price":232},{"date":"1397/04/20 19:40","price":231},{"date":"1397/04/20 19:50","price":232},{"date":"1397/04/20 20:00","price":230},{"date":"1397/04/20 20:30","price":232},{"date":"1397/04/20 20:40","price":231},{"date":"1397/04/20 20:50","price":232}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398