کمترین: 
1886
بیشترین: 
1942
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1922
زمان: 
4/20 21:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 20 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 20 تیر 1397 , 1922 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 10:30","price":1940},{"date":"1397/04/20 10:40","price":1941},{"date":"1397/04/20 10:50","price":1942},{"date":"1397/04/20 11:00","price":1919},{"date":"1397/04/20 11:30","price":1918},{"date":"1397/04/20 11:40","price":1912},{"date":"1397/04/20 11:50","price":1933},{"date":"1397/04/20 12:00","price":1924},{"date":"1397/04/20 12:10","price":1909},{"date":"1397/04/20 12:20","price":1920},{"date":"1397/04/20 12:30","price":1907},{"date":"1397/04/20 12:40","price":1912},{"date":"1397/04/20 12:50","price":1921},{"date":"1397/04/20 13:00","price":1913},{"date":"1397/04/20 13:10","price":1918},{"date":"1397/04/20 13:20","price":1924},{"date":"1397/04/20 13:40","price":1927},{"date":"1397/04/20 13:50","price":1907},{"date":"1397/04/20 14:20","price":1913},{"date":"1397/04/20 14:30","price":1918},{"date":"1397/04/20 14:40","price":1916},{"date":"1397/04/20 14:50","price":1922},{"date":"1397/04/20 15:00","price":1918},{"date":"1397/04/20 15:10","price":1921},{"date":"1397/04/20 15:40","price":1919},{"date":"1397/04/20 15:50","price":1914},{"date":"1397/04/20 16:00","price":1906},{"date":"1397/04/20 16:10","price":1895},{"date":"1397/04/20 16:30","price":1912},{"date":"1397/04/20 16:40","price":1915},{"date":"1397/04/20 16:50","price":1908},{"date":"1397/04/20 17:00","price":1910},{"date":"1397/04/20 17:10","price":1886},{"date":"1397/04/20 17:30","price":1894},{"date":"1397/04/20 17:40","price":1896},{"date":"1397/04/20 18:10","price":1897},{"date":"1397/04/20 18:20","price":1892},{"date":"1397/04/20 18:30","price":1897},{"date":"1397/04/20 18:40","price":1894},{"date":"1397/04/20 18:50","price":1916},{"date":"1397/04/20 19:30","price":1915},{"date":"1397/04/20 19:40","price":1913},{"date":"1397/04/20 19:50","price":1916},{"date":"1397/04/20 20:00","price":1912},{"date":"1397/04/20 20:20","price":1906},{"date":"1397/04/20 20:30","price":1922},{"date":"1397/04/20 20:40","price":1919},{"date":"1397/04/20 20:50","price":1920},{"date":"1397/04/20 21:00","price":1921},{"date":"1397/04/20 21:10","price":1922}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398