کمترین: 
968
بیشترین: 
996
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
986
زمان: 
4/20 21:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 20 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 20 تیر 1397 , 986 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 10:20","price":995},{"date":"1397/04/20 10:40","price":996},{"date":"1397/04/20 10:50","price":995},{"date":"1397/04/20 11:00","price":987},{"date":"1397/04/20 11:10","price":984},{"date":"1397/04/20 11:30","price":983},{"date":"1397/04/20 11:40","price":980},{"date":"1397/04/20 11:50","price":992},{"date":"1397/04/20 12:00","price":986},{"date":"1397/04/20 12:10","price":977},{"date":"1397/04/20 12:20","price":984},{"date":"1397/04/20 12:30","price":977},{"date":"1397/04/20 12:40","price":980},{"date":"1397/04/20 12:50","price":984},{"date":"1397/04/20 13:00","price":980},{"date":"1397/04/20 13:10","price":983},{"date":"1397/04/20 13:20","price":985},{"date":"1397/04/20 13:40","price":987},{"date":"1397/04/20 13:50","price":979},{"date":"1397/04/20 14:20","price":982},{"date":"1397/04/20 14:30","price":984},{"date":"1397/04/20 14:40","price":983},{"date":"1397/04/20 14:50","price":985},{"date":"1397/04/20 15:10","price":987},{"date":"1397/04/20 15:40","price":985},{"date":"1397/04/20 15:50","price":983},{"date":"1397/04/20 16:00","price":979},{"date":"1397/04/20 16:10","price":974},{"date":"1397/04/20 16:30","price":982},{"date":"1397/04/20 16:40","price":984},{"date":"1397/04/20 16:50","price":980},{"date":"1397/04/20 17:10","price":968},{"date":"1397/04/20 17:30","price":972},{"date":"1397/04/20 17:40","price":971},{"date":"1397/04/20 18:20","price":969},{"date":"1397/04/20 18:30","price":971},{"date":"1397/04/20 18:40","price":970},{"date":"1397/04/20 18:50","price":982},{"date":"1397/04/20 19:30","price":981},{"date":"1397/04/20 19:40","price":980},{"date":"1397/04/20 19:50","price":982},{"date":"1397/04/20 20:00","price":980},{"date":"1397/04/20 20:30","price":986},{"date":"1397/04/20 20:50","price":985},{"date":"1397/04/20 21:10","price":986}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398