کمترین: 
944
بیشترین: 
972
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
961
زمان: 
4/20 21:10
قیمت کرون نروژ امروز 20 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 تیر 1397 , 961 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 10:20","price":972},{"date":"1397/04/20 10:40","price":971},{"date":"1397/04/20 10:50","price":972},{"date":"1397/04/20 11:00","price":960},{"date":"1397/04/20 11:20","price":959},{"date":"1397/04/20 11:40","price":956},{"date":"1397/04/20 11:50","price":966},{"date":"1397/04/20 12:00","price":962},{"date":"1397/04/20 12:10","price":953},{"date":"1397/04/20 12:20","price":959},{"date":"1397/04/20 12:30","price":953},{"date":"1397/04/20 12:40","price":955},{"date":"1397/04/20 12:50","price":960},{"date":"1397/04/20 13:00","price":955},{"date":"1397/04/20 13:10","price":958},{"date":"1397/04/20 13:20","price":961},{"date":"1397/04/20 13:40","price":962},{"date":"1397/04/20 13:50","price":952},{"date":"1397/04/20 14:20","price":955},{"date":"1397/04/20 14:30","price":958},{"date":"1397/04/20 14:40","price":957},{"date":"1397/04/20 14:50","price":959},{"date":"1397/04/20 15:00","price":958},{"date":"1397/04/20 15:10","price":960},{"date":"1397/04/20 15:20","price":961},{"date":"1397/04/20 15:40","price":959},{"date":"1397/04/20 15:50","price":957},{"date":"1397/04/20 16:00","price":953},{"date":"1397/04/20 16:10","price":949},{"date":"1397/04/20 16:30","price":957},{"date":"1397/04/20 16:40","price":958},{"date":"1397/04/20 16:50","price":955},{"date":"1397/04/20 17:00","price":954},{"date":"1397/04/20 17:10","price":944},{"date":"1397/04/20 17:30","price":949},{"date":"1397/04/20 17:40","price":948},{"date":"1397/04/20 17:50","price":949},{"date":"1397/04/20 18:20","price":947},{"date":"1397/04/20 18:30","price":950},{"date":"1397/04/20 18:40","price":948},{"date":"1397/04/20 18:50","price":958},{"date":"1397/04/20 19:00","price":959},{"date":"1397/04/20 19:20","price":960},{"date":"1397/04/20 19:30","price":958},{"date":"1397/04/20 19:40","price":956},{"date":"1397/04/20 19:50","price":958},{"date":"1397/04/20 20:00","price":955},{"date":"1397/04/20 20:20","price":953},{"date":"1397/04/20 20:30","price":960},{"date":"1397/04/20 20:40","price":959},{"date":"1397/04/20 21:00","price":960},{"date":"1397/04/20 21:10","price":961}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398