کمترین: 
1197
بیشترین: 
1230
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1217
زمان: 
4/20 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 20 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 20 تیر 1397 , 1217 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 10:20","price":1230},{"date":"1397/04/20 11:00","price":1220},{"date":"1397/04/20 11:10","price":1217},{"date":"1397/04/20 11:20","price":1216},{"date":"1397/04/20 11:40","price":1211},{"date":"1397/04/20 11:50","price":1226},{"date":"1397/04/20 12:00","price":1219},{"date":"1397/04/20 12:10","price":1207},{"date":"1397/04/20 12:20","price":1215},{"date":"1397/04/20 12:30","price":1207},{"date":"1397/04/20 12:40","price":1211},{"date":"1397/04/20 12:50","price":1217},{"date":"1397/04/20 13:00","price":1211},{"date":"1397/04/20 13:10","price":1214},{"date":"1397/04/20 13:20","price":1218},{"date":"1397/04/20 13:50","price":1207},{"date":"1397/04/20 14:20","price":1210},{"date":"1397/04/20 14:30","price":1213},{"date":"1397/04/20 14:40","price":1212},{"date":"1397/04/20 14:50","price":1215},{"date":"1397/04/20 15:10","price":1218},{"date":"1397/04/20 15:40","price":1215},{"date":"1397/04/20 15:50","price":1213},{"date":"1397/04/20 16:00","price":1209},{"date":"1397/04/20 16:10","price":1202},{"date":"1397/04/20 16:30","price":1212},{"date":"1397/04/20 16:50","price":1208},{"date":"1397/04/20 17:00","price":1207},{"date":"1397/04/20 17:10","price":1197},{"date":"1397/04/20 17:30","price":1201},{"date":"1397/04/20 17:50","price":1202},{"date":"1397/04/20 18:20","price":1199},{"date":"1397/04/20 18:30","price":1202},{"date":"1397/04/20 18:40","price":1201},{"date":"1397/04/20 18:50","price":1215},{"date":"1397/04/20 19:00","price":1214},{"date":"1397/04/20 19:30","price":1213},{"date":"1397/04/20 19:40","price":1211},{"date":"1397/04/20 20:00","price":1210},{"date":"1397/04/20 20:20","price":1209},{"date":"1397/04/20 20:30","price":1217},{"date":"1397/04/20 20:40","price":1218},{"date":"1397/04/20 20:50","price":1215},{"date":"1397/04/20 21:00","price":1217},{"date":"1397/04/20 21:10","price":1218},{"date":"1397/04/20 21:20","price":1217}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398