کمترین: 
869
بیشترین: 
892
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
883
زمان: 
4/20 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 20 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 تیر 1397 , 883 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 10:20","price":892},{"date":"1397/04/20 10:50","price":884},{"date":"1397/04/20 11:00","price":880},{"date":"1397/04/20 11:40","price":874},{"date":"1397/04/20 11:50","price":883},{"date":"1397/04/20 12:00","price":880},{"date":"1397/04/20 12:10","price":875},{"date":"1397/04/20 12:20","price":879},{"date":"1397/04/20 12:30","price":876},{"date":"1397/04/20 12:40","price":877},{"date":"1397/04/20 12:50","price":882},{"date":"1397/04/20 13:00","price":878},{"date":"1397/04/20 13:10","price":879},{"date":"1397/04/20 13:20","price":885},{"date":"1397/04/20 13:40","price":883},{"date":"1397/04/20 13:50","price":873},{"date":"1397/04/20 14:10","price":875},{"date":"1397/04/20 14:20","price":877},{"date":"1397/04/20 14:30","price":880},{"date":"1397/04/20 14:40","price":881},{"date":"1397/04/20 15:10","price":883},{"date":"1397/04/20 15:20","price":882},{"date":"1397/04/20 15:40","price":880},{"date":"1397/04/20 16:00","price":874},{"date":"1397/04/20 16:10","price":871},{"date":"1397/04/20 16:30","price":877},{"date":"1397/04/20 16:40","price":875},{"date":"1397/04/20 16:50","price":876},{"date":"1397/04/20 17:10","price":869},{"date":"1397/04/20 17:30","price":871},{"date":"1397/04/20 18:20","price":870},{"date":"1397/04/20 18:30","price":872},{"date":"1397/04/20 18:40","price":871},{"date":"1397/04/20 18:50","price":881},{"date":"1397/04/20 19:40","price":878},{"date":"1397/04/20 19:50","price":879},{"date":"1397/04/20 20:00","price":876},{"date":"1397/04/20 20:20","price":875},{"date":"1397/04/20 20:30","price":882},{"date":"1397/04/20 20:40","price":880},{"date":"1397/04/20 20:50","price":881},{"date":"1397/04/20 21:00","price":882},{"date":"1397/04/20 21:20","price":883}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398