کمترین: 
684
بیشترین: 
704
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
693
زمان: 
4/20 20:40
قیمت ین ژاپن امروز 20 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 20 تیر 1397 , 693 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 10:20","price":703},{"date":"1397/04/20 10:50","price":704},{"date":"1397/04/20 11:00","price":697},{"date":"1397/04/20 11:10","price":696},{"date":"1397/04/20 11:30","price":695},{"date":"1397/04/20 11:40","price":693},{"date":"1397/04/20 11:50","price":701},{"date":"1397/04/20 12:00","price":697},{"date":"1397/04/20 12:10","price":691},{"date":"1397/04/20 12:20","price":695},{"date":"1397/04/20 12:30","price":691},{"date":"1397/04/20 12:40","price":693},{"date":"1397/04/20 12:50","price":696},{"date":"1397/04/20 13:00","price":693},{"date":"1397/04/20 13:10","price":695},{"date":"1397/04/20 13:20","price":697},{"date":"1397/04/20 13:40","price":698},{"date":"1397/04/20 13:50","price":697},{"date":"1397/04/20 14:00","price":691},{"date":"1397/04/20 14:20","price":692},{"date":"1397/04/20 14:30","price":695},{"date":"1397/04/20 14:40","price":694},{"date":"1397/04/20 14:50","price":696},{"date":"1397/04/20 15:00","price":695},{"date":"1397/04/20 15:10","price":697},{"date":"1397/04/20 15:40","price":696},{"date":"1397/04/20 15:50","price":694},{"date":"1397/04/20 16:00","price":692},{"date":"1397/04/20 16:10","price":688},{"date":"1397/04/20 16:30","price":694},{"date":"1397/04/20 16:40","price":695},{"date":"1397/04/20 16:50","price":692},{"date":"1397/04/20 17:10","price":684},{"date":"1397/04/20 17:30","price":686},{"date":"1397/04/20 18:20","price":684},{"date":"1397/04/20 18:30","price":686},{"date":"1397/04/20 18:40","price":685},{"date":"1397/04/20 18:50","price":694},{"date":"1397/04/20 19:00","price":693},{"date":"1397/04/20 19:40","price":692},{"date":"1397/04/20 20:00","price":691},{"date":"1397/04/20 20:20","price":689},{"date":"1397/04/20 20:30","price":694},{"date":"1397/04/20 20:40","price":693}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398