کمترین: 
2.1013
بیشترین: 
2.2259
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.116
زمان: 
4/20 23:32
قیمت نفت کوره امروز 20 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 20 تیر 1397 , 2.116 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 00:32","price":2.2215},{"date":"1397/04/20 01:00","price":2.221},{"date":"1397/04/20 01:32","price":2.2259},{"date":"1397/04/20 02:00","price":2.224},{"date":"1397/04/20 03:00","price":2.2216},{"date":"1397/04/20 03:32","price":2.2193},{"date":"1397/04/20 04:08","price":2.2201},{"date":"1397/04/20 04:32","price":2.2198},{"date":"1397/04/20 05:00","price":2.213},{"date":"1397/04/20 05:32","price":2.2115},{"date":"1397/04/20 06:08","price":2.1956},{"date":"1397/04/20 06:32","price":2.197},{"date":"1397/04/20 07:00","price":2.2015},{"date":"1397/04/20 07:32","price":2.2034},{"date":"1397/04/20 08:00","price":2.2041},{"date":"1397/04/20 08:32","price":2.2043},{"date":"1397/04/20 09:00","price":2.2054},{"date":"1397/04/20 09:32","price":2.2064},{"date":"1397/04/20 10:00","price":2.2069},{"date":"1397/04/20 10:32","price":2.2083},{"date":"1397/04/20 11:00","price":2.2075},{"date":"1397/04/20 11:32","price":2.2048},{"date":"1397/04/20 12:00","price":2.2013},{"date":"1397/04/20 12:32","price":2.1993},{"date":"1397/04/20 13:00","price":2.1877},{"date":"1397/04/20 13:32","price":2.1926},{"date":"1397/04/20 14:08","price":2.1872},{"date":"1397/04/20 14:32","price":2.1794},{"date":"1397/04/20 15:08","price":2.1875},{"date":"1397/04/20 15:32","price":2.189},{"date":"1397/04/20 16:00","price":2.1871},{"date":"1397/04/20 16:32","price":2.1845},{"date":"1397/04/20 17:00","price":2.1911},{"date":"1397/04/20 17:32","price":2.194},{"date":"1397/04/20 18:08","price":2.1863},{"date":"1397/04/20 18:32","price":2.1873},{"date":"1397/04/20 19:00","price":2.196},{"date":"1397/04/20 19:32","price":2.1833},{"date":"1397/04/20 20:08","price":2.1755},{"date":"1397/04/20 20:32","price":2.1725},{"date":"1397/04/20 21:00","price":2.1719},{"date":"1397/04/20 21:32","price":2.1647},{"date":"1397/04/20 22:00","price":2.1508},{"date":"1397/04/20 22:32","price":2.1369},{"date":"1397/04/20 23:00","price":2.1013},{"date":"1397/04/20 23:32","price":2.116}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398