کمترین: 
2.782
بیشترین: 
2.829
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.828
زمان: 
4/20 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 20 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 20 تیر 1397 , 2.828 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 00:00","price":2.789},{"date":"1397/04/20 00:32","price":2.785},{"date":"1397/04/20 01:00","price":2.784},{"date":"1397/04/20 01:32","price":2.782},{"date":"1397/04/20 02:00","price":2.784},{"date":"1397/04/20 03:00","price":2.787},{"date":"1397/04/20 03:32","price":2.785},{"date":"1397/04/20 04:32","price":2.787},{"date":"1397/04/20 05:00","price":2.785},{"date":"1397/04/20 05:32","price":2.784},{"date":"1397/04/20 06:08","price":2.785},{"date":"1397/04/20 06:32","price":2.787},{"date":"1397/04/20 07:00","price":2.785},{"date":"1397/04/20 07:32","price":2.788},{"date":"1397/04/20 08:00","price":2.784},{"date":"1397/04/20 08:32","price":2.785},{"date":"1397/04/20 09:00","price":2.784},{"date":"1397/04/20 09:32","price":2.785},{"date":"1397/04/20 10:00","price":2.784},{"date":"1397/04/20 12:00","price":2.782},{"date":"1397/04/20 12:32","price":2.784},{"date":"1397/04/20 13:00","price":2.789},{"date":"1397/04/20 13:32","price":2.792},{"date":"1397/04/20 14:08","price":2.795},{"date":"1397/04/20 14:32","price":2.796},{"date":"1397/04/20 15:32","price":2.792},{"date":"1397/04/20 16:00","price":2.789},{"date":"1397/04/20 16:32","price":2.8},{"date":"1397/04/20 17:00","price":2.806},{"date":"1397/04/20 17:32","price":2.812},{"date":"1397/04/20 18:08","price":2.814},{"date":"1397/04/20 18:32","price":2.807},{"date":"1397/04/20 19:00","price":2.811},{"date":"1397/04/20 19:32","price":2.819},{"date":"1397/04/20 20:08","price":2.82},{"date":"1397/04/20 20:32","price":2.828},{"date":"1397/04/20 21:00","price":2.822},{"date":"1397/04/20 21:32","price":2.825},{"date":"1397/04/20 22:00","price":2.822},{"date":"1397/04/20 22:32","price":2.828},{"date":"1397/04/20 23:00","price":2.829},{"date":"1397/04/20 23:32","price":2.828}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399