کمترین: 
2.0575
بیشترین: 
2.1685
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0758
زمان: 
4/20 23:32
قیمت بنزین امروز 20 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 20 تیر 1397 , 2.0758 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 00:00","price":2.156},{"date":"1397/04/20 00:32","price":2.1565},{"date":"1397/04/20 01:00","price":2.1575},{"date":"1397/04/20 01:32","price":2.1685},{"date":"1397/04/20 02:00","price":2.1655},{"date":"1397/04/20 03:00","price":2.1665},{"date":"1397/04/20 03:32","price":2.1635},{"date":"1397/04/20 04:32","price":2.163},{"date":"1397/04/20 05:00","price":2.155},{"date":"1397/04/20 05:32","price":2.1535},{"date":"1397/04/20 06:08","price":2.1402},{"date":"1397/04/20 06:32","price":2.1435},{"date":"1397/04/20 07:00","price":2.1455},{"date":"1397/04/20 07:32","price":2.148},{"date":"1397/04/20 08:00","price":2.1485},{"date":"1397/04/20 08:32","price":2.1495},{"date":"1397/04/20 09:32","price":2.15},{"date":"1397/04/20 10:00","price":2.1525},{"date":"1397/04/20 10:32","price":2.1535},{"date":"1397/04/20 11:32","price":2.151},{"date":"1397/04/20 12:00","price":2.1477},{"date":"1397/04/20 12:32","price":2.1443},{"date":"1397/04/20 13:00","price":2.1288},{"date":"1397/04/20 13:32","price":2.1305},{"date":"1397/04/20 14:08","price":2.1245},{"date":"1397/04/20 14:32","price":2.1171},{"date":"1397/04/20 15:08","price":2.1225},{"date":"1397/04/20 15:32","price":2.1255},{"date":"1397/04/20 16:00","price":2.1235},{"date":"1397/04/20 16:32","price":2.122},{"date":"1397/04/20 17:00","price":2.13},{"date":"1397/04/20 17:32","price":2.1325},{"date":"1397/04/20 18:08","price":2.1295},{"date":"1397/04/20 18:32","price":2.1333},{"date":"1397/04/20 19:00","price":2.142},{"date":"1397/04/20 19:32","price":2.1336},{"date":"1397/04/20 20:08","price":2.1293},{"date":"1397/04/20 20:32","price":2.123},{"date":"1397/04/20 21:32","price":2.116},{"date":"1397/04/20 22:00","price":2.1025},{"date":"1397/04/20 22:32","price":2.0897},{"date":"1397/04/20 23:00","price":2.0575},{"date":"1397/04/20 23:32","price":2.0758}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398