کمترین: 
640.63
بیشترین: 
681.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
645.63
زمان: 
4/20 23:32
قیمت گازوئیل امروز 20 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 20 تیر 1397 , 645.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 00:00","price":678.63},{"date":"1397/04/20 00:32","price":679.13},{"date":"1397/04/20 01:32","price":681.13},{"date":"1397/04/20 02:00","price":680.13},{"date":"1397/04/20 05:00","price":676.88},{"date":"1397/04/20 05:32","price":676.63},{"date":"1397/04/20 06:08","price":671.13},{"date":"1397/04/20 06:32","price":672},{"date":"1397/04/20 07:00","price":672.88},{"date":"1397/04/20 07:32","price":673.63},{"date":"1397/04/20 08:00","price":673.75},{"date":"1397/04/20 08:32","price":674.13},{"date":"1397/04/20 09:32","price":674.63},{"date":"1397/04/20 10:32","price":675.13},{"date":"1397/04/20 11:32","price":674.38},{"date":"1397/04/20 12:00","price":673.38},{"date":"1397/04/20 12:32","price":672.63},{"date":"1397/04/20 13:00","price":669.13},{"date":"1397/04/20 13:32","price":670.88},{"date":"1397/04/20 14:08","price":669.13},{"date":"1397/04/20 14:32","price":667.13},{"date":"1397/04/20 15:08","price":668.88},{"date":"1397/04/20 15:32","price":669.88},{"date":"1397/04/20 16:00","price":669.13},{"date":"1397/04/20 16:32","price":668.25},{"date":"1397/04/20 17:00","price":670.13},{"date":"1397/04/20 17:32","price":670.38},{"date":"1397/04/20 18:08","price":668.38},{"date":"1397/04/20 18:32","price":668.75},{"date":"1397/04/20 19:00","price":671.38},{"date":"1397/04/20 19:32","price":667.88},{"date":"1397/04/20 20:08","price":665.63},{"date":"1397/04/20 20:32","price":664.13},{"date":"1397/04/20 21:00","price":663.75},{"date":"1397/04/20 21:32","price":662.13},{"date":"1397/04/20 22:00","price":657.38},{"date":"1397/04/20 22:32","price":653.63},{"date":"1397/04/20 23:00","price":640.63},{"date":"1397/04/20 23:32","price":645.63}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398