کمترین: 
73.22
بیشترین: 
79.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.09
زمان: 
4/20 23:32
قیمت نفت برنت امروز 20 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 20 تیر 1397 , 74.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 00:00","price":78.77},{"date":"1397/04/20 00:32","price":78.8},{"date":"1397/04/20 01:00","price":78.83},{"date":"1397/04/20 01:32","price":79.07},{"date":"1397/04/20 02:00","price":78.9},{"date":"1397/04/20 02:32","price":78.89},{"date":"1397/04/20 03:00","price":78.88},{"date":"1397/04/20 05:00","price":78.48},{"date":"1397/04/20 05:32","price":78.46},{"date":"1397/04/20 06:08","price":77.77},{"date":"1397/04/20 06:32","price":77.86},{"date":"1397/04/20 07:00","price":78},{"date":"1397/04/20 07:32","price":78.08},{"date":"1397/04/20 08:00","price":78.11},{"date":"1397/04/20 08:32","price":78.13},{"date":"1397/04/20 09:00","price":78.17},{"date":"1397/04/20 09:32","price":78.25},{"date":"1397/04/20 10:32","price":78.31},{"date":"1397/04/20 11:32","price":78.17},{"date":"1397/04/20 12:00","price":78.06},{"date":"1397/04/20 12:32","price":77.83},{"date":"1397/04/20 13:00","price":77.19},{"date":"1397/04/20 13:32","price":77.42},{"date":"1397/04/20 14:08","price":77.19},{"date":"1397/04/20 14:32","price":76.86},{"date":"1397/04/20 15:08","price":77.04},{"date":"1397/04/20 15:32","price":77.21},{"date":"1397/04/20 16:00","price":77.13},{"date":"1397/04/20 16:32","price":76.98},{"date":"1397/04/20 17:00","price":77.22},{"date":"1397/04/20 17:32","price":77.27},{"date":"1397/04/20 18:08","price":77.16},{"date":"1397/04/20 18:32","price":77.28},{"date":"1397/04/20 19:00","price":77.47},{"date":"1397/04/20 19:32","price":77.13},{"date":"1397/04/20 20:08","price":76.76},{"date":"1397/04/20 20:32","price":76.45},{"date":"1397/04/20 21:00","price":76.41},{"date":"1397/04/20 21:32","price":76.2},{"date":"1397/04/20 22:00","price":75.37},{"date":"1397/04/20 22:32","price":74.75},{"date":"1397/04/20 23:00","price":73.22},{"date":"1397/04/20 23:32","price":74.09}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398