کمترین: 
70.27
بیشترین: 
74.35
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.89
زمان: 
4/20 23:32
قیمت نفت سبک امروز 20 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 20 تیر 1397 , 70.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 00:00","price":74.06},{"date":"1397/04/20 01:00","price":74.02},{"date":"1397/04/20 01:32","price":74.35},{"date":"1397/04/20 02:00","price":74.22},{"date":"1397/04/20 03:00","price":74.19},{"date":"1397/04/20 03:32","price":74},{"date":"1397/04/20 04:08","price":74.03},{"date":"1397/04/20 04:32","price":74},{"date":"1397/04/20 05:00","price":73.88},{"date":"1397/04/20 05:32","price":73.84},{"date":"1397/04/20 06:08","price":73.4},{"date":"1397/04/20 06:32","price":73.48},{"date":"1397/04/20 07:00","price":73.5},{"date":"1397/04/20 07:32","price":73.56},{"date":"1397/04/20 08:32","price":73.62},{"date":"1397/04/20 09:32","price":73.66},{"date":"1397/04/20 10:00","price":73.69},{"date":"1397/04/20 10:32","price":73.72},{"date":"1397/04/20 11:32","price":73.67},{"date":"1397/04/20 12:00","price":73.78},{"date":"1397/04/20 12:32","price":73.74},{"date":"1397/04/20 13:00","price":73.48},{"date":"1397/04/20 13:32","price":73.49},{"date":"1397/04/20 14:08","price":73.39},{"date":"1397/04/20 15:08","price":73.44},{"date":"1397/04/20 15:32","price":73.62},{"date":"1397/04/20 16:00","price":73.69},{"date":"1397/04/20 16:32","price":73.44},{"date":"1397/04/20 17:00","price":73.42},{"date":"1397/04/20 17:32","price":73.31},{"date":"1397/04/20 18:08","price":73.28},{"date":"1397/04/20 18:32","price":73.31},{"date":"1397/04/20 19:00","price":73.36},{"date":"1397/04/20 19:32","price":73.2},{"date":"1397/04/20 20:08","price":72.69},{"date":"1397/04/20 20:32","price":72.47},{"date":"1397/04/20 21:00","price":72.45},{"date":"1397/04/20 21:32","price":72.34},{"date":"1397/04/20 22:00","price":71.61},{"date":"1397/04/20 22:32","price":71.14},{"date":"1397/04/20 23:00","price":70.27},{"date":"1397/04/20 23:32","price":70.89}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398