کمترین: 
107
بیشترین: 
110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
107
زمان: 
4/19 19:20
قیمت افغانی امروز 19 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 19 تیر 1397 , 107 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 11:20","price":110},{"date":"1397/04/19 11:30","price":109},{"date":"1397/04/19 12:00","price":108},{"date":"1397/04/19 12:30","price":107},{"date":"1397/04/19 13:00","price":108},{"date":"1397/04/19 13:30","price":107},{"date":"1397/04/19 13:40","price":108},{"date":"1397/04/19 17:30","price":107},{"date":"1397/04/19 17:40","price":109},{"date":"1397/04/19 18:30","price":108},{"date":"1397/04/19 18:50","price":107},{"date":"1397/04/19 19:10","price":108},{"date":"1397/04/19 19:20","price":107}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398