کمترین: 
234
بیشترین: 
241
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
235
زمان: 
4/19 20:30
قیمت بات تایلند امروز 19 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 19 تیر 1397 , 235 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 11:10","price":241},{"date":"1397/04/19 12:00","price":239},{"date":"1397/04/19 12:10","price":238},{"date":"1397/04/19 12:20","price":237},{"date":"1397/04/19 12:30","price":236},{"date":"1397/04/19 12:40","price":237},{"date":"1397/04/19 13:40","price":239},{"date":"1397/04/19 14:00","price":238},{"date":"1397/04/19 14:30","price":237},{"date":"1397/04/19 14:40","price":238},{"date":"1397/04/19 15:00","price":237},{"date":"1397/04/19 15:40","price":238},{"date":"1397/04/19 16:10","price":236},{"date":"1397/04/19 16:30","price":237},{"date":"1397/04/19 16:50","price":235},{"date":"1397/04/19 17:20","price":236},{"date":"1397/04/19 17:30","price":235},{"date":"1397/04/19 17:40","price":238},{"date":"1397/04/19 18:40","price":237},{"date":"1397/04/19 18:50","price":236},{"date":"1397/04/19 19:20","price":235},{"date":"1397/04/19 20:20","price":234},{"date":"1397/04/19 20:30","price":235}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398