کمترین: 
4549
بیشترین: 
4682
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4554
زمان: 
4/19 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 19 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 19 تیر 1397 , 4554 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 10:20","price":4648},{"date":"1397/04/19 10:30","price":4652},{"date":"1397/04/19 10:50","price":4664},{"date":"1397/04/19 11:10","price":4682},{"date":"1397/04/19 11:20","price":4681},{"date":"1397/04/19 11:30","price":4680},{"date":"1397/04/19 11:40","price":4678},{"date":"1397/04/19 12:00","price":4638},{"date":"1397/04/19 12:10","price":4626},{"date":"1397/04/19 12:20","price":4601},{"date":"1397/04/19 12:30","price":4580},{"date":"1397/04/19 12:40","price":4594},{"date":"1397/04/19 13:00","price":4600},{"date":"1397/04/19 13:10","price":4605},{"date":"1397/04/19 13:30","price":4591},{"date":"1397/04/19 13:40","price":4629},{"date":"1397/04/19 14:10","price":4621},{"date":"1397/04/19 14:30","price":4601},{"date":"1397/04/19 14:40","price":4614},{"date":"1397/04/19 14:50","price":4609},{"date":"1397/04/19 15:00","price":4620},{"date":"1397/04/19 15:20","price":4616},{"date":"1397/04/19 15:50","price":4631},{"date":"1397/04/19 16:10","price":4600},{"date":"1397/04/19 16:30","price":4607},{"date":"1397/04/19 16:50","price":4584},{"date":"1397/04/19 17:20","price":4585},{"date":"1397/04/19 17:30","price":4581},{"date":"1397/04/19 17:40","price":4629},{"date":"1397/04/19 17:50","price":4638},{"date":"1397/04/19 18:00","price":4635},{"date":"1397/04/19 18:10","price":4621},{"date":"1397/04/19 18:20","price":4618},{"date":"1397/04/19 18:30","price":4614},{"date":"1397/04/19 18:40","price":4590},{"date":"1397/04/19 18:50","price":4573},{"date":"1397/04/19 19:00","price":4577},{"date":"1397/04/19 19:10","price":4580},{"date":"1397/04/19 19:20","price":4569},{"date":"1397/04/19 19:30","price":4558},{"date":"1397/04/19 19:40","price":4557},{"date":"1397/04/19 20:00","price":4555},{"date":"1397/04/19 20:10","price":4556},{"date":"1397/04/19 20:20","price":4549},{"date":"1397/04/19 20:30","price":4557},{"date":"1397/04/19 20:40","price":4552},{"date":"1397/04/19 20:50","price":4563},{"date":"1397/04/19 21:00","price":4562},{"date":"1397/04/19 21:10","price":4563},{"date":"1397/04/19 21:20","price":4554}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398