کمترین: 
1932
بیشترین: 
1997
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1941
زمان: 
4/19 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 19 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 19 تیر 1397 , 1941 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 10:20","price":1982},{"date":"1397/04/19 10:40","price":1984},{"date":"1397/04/19 10:50","price":1989},{"date":"1397/04/19 11:10","price":1990},{"date":"1397/04/19 11:20","price":1997},{"date":"1397/04/19 11:30","price":1996},{"date":"1397/04/19 12:00","price":1976},{"date":"1397/04/19 12:10","price":1970},{"date":"1397/04/19 12:20","price":1958},{"date":"1397/04/19 12:30","price":1950},{"date":"1397/04/19 12:40","price":1958},{"date":"1397/04/19 13:00","price":1959},{"date":"1397/04/19 13:10","price":1960},{"date":"1397/04/19 13:30","price":1954},{"date":"1397/04/19 13:40","price":1969},{"date":"1397/04/19 14:10","price":1966},{"date":"1397/04/19 14:30","price":1957},{"date":"1397/04/19 14:40","price":1962},{"date":"1397/04/19 14:50","price":1963},{"date":"1397/04/19 15:00","price":1961},{"date":"1397/04/19 15:20","price":1965},{"date":"1397/04/19 15:40","price":1964},{"date":"1397/04/19 15:50","price":1973},{"date":"1397/04/19 16:10","price":1956},{"date":"1397/04/19 16:30","price":1944},{"date":"1397/04/19 16:50","price":1951},{"date":"1397/04/19 17:30","price":1932},{"date":"1397/04/19 17:40","price":1972},{"date":"1397/04/19 17:50","price":1971},{"date":"1397/04/19 18:00","price":1975},{"date":"1397/04/19 18:10","price":1974},{"date":"1397/04/19 18:20","price":1968},{"date":"1397/04/19 18:30","price":1965},{"date":"1397/04/19 18:40","price":1966},{"date":"1397/04/19 18:50","price":1949},{"date":"1397/04/19 19:10","price":1952},{"date":"1397/04/19 19:20","price":1943},{"date":"1397/04/19 19:30","price":1941},{"date":"1397/04/19 20:20","price":1936},{"date":"1397/04/19 20:30","price":1942},{"date":"1397/04/19 20:40","price":1940},{"date":"1397/04/19 20:50","price":1947},{"date":"1397/04/19 21:00","price":1944},{"date":"1397/04/19 21:20","price":1941}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398