کمترین: 
5725
بیشترین: 
5912
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5747
زمان: 
4/19 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 19 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 19 تیر 1397 , 5747 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 10:20","price":5871},{"date":"1397/04/19 10:30","price":5869},{"date":"1397/04/19 10:40","price":5873},{"date":"1397/04/19 10:50","price":5888},{"date":"1397/04/19 11:10","price":5892},{"date":"1397/04/19 11:20","price":5912},{"date":"1397/04/19 11:30","price":5910},{"date":"1397/04/19 11:40","price":5909},{"date":"1397/04/19 12:00","price":5857},{"date":"1397/04/19 12:10","price":5839},{"date":"1397/04/19 12:20","price":5810},{"date":"1397/04/19 12:30","price":5784},{"date":"1397/04/19 12:40","price":5804},{"date":"1397/04/19 13:00","price":5809},{"date":"1397/04/19 13:30","price":5789},{"date":"1397/04/19 13:40","price":5837},{"date":"1397/04/19 14:00","price":5836},{"date":"1397/04/19 14:10","price":5829},{"date":"1397/04/19 14:30","price":5804},{"date":"1397/04/19 14:40","price":5811},{"date":"1397/04/19 14:50","price":5813},{"date":"1397/04/19 15:00","price":5810},{"date":"1397/04/19 15:20","price":5819},{"date":"1397/04/19 15:40","price":5817},{"date":"1397/04/19 15:50","price":5838},{"date":"1397/04/19 16:10","price":5790},{"date":"1397/04/19 16:30","price":5758},{"date":"1397/04/19 16:50","price":5778},{"date":"1397/04/19 17:20","price":5779},{"date":"1397/04/19 17:30","price":5725},{"date":"1397/04/19 17:40","price":5846},{"date":"1397/04/19 17:50","price":5835},{"date":"1397/04/19 18:00","price":5847},{"date":"1397/04/19 18:10","price":5846},{"date":"1397/04/19 18:20","price":5828},{"date":"1397/04/19 18:30","price":5821},{"date":"1397/04/19 18:40","price":5819},{"date":"1397/04/19 18:50","price":5765},{"date":"1397/04/19 19:00","price":5766},{"date":"1397/04/19 19:10","price":5778},{"date":"1397/04/19 19:20","price":5755},{"date":"1397/04/19 19:30","price":5747},{"date":"1397/04/19 19:40","price":5748},{"date":"1397/04/19 19:50","price":5747},{"date":"1397/04/19 20:00","price":5748},{"date":"1397/04/19 20:10","price":5746},{"date":"1397/04/19 20:20","price":5733},{"date":"1397/04/19 20:30","price":5751},{"date":"1397/04/19 20:40","price":5746},{"date":"1397/04/19 20:50","price":5765},{"date":"1397/04/19 21:00","price":5757},{"date":"1397/04/19 21:20","price":5747}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398