کمترین: 
965
بیشترین: 
1001
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
969
زمان: 
4/19 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 19 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 تیر 1397 , 969 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 10:20","price":990},{"date":"1397/04/19 10:40","price":991},{"date":"1397/04/19 10:50","price":996},{"date":"1397/04/19 11:00","price":995},{"date":"1397/04/19 11:10","price":996},{"date":"1397/04/19 11:20","price":1000},{"date":"1397/04/19 11:30","price":1001},{"date":"1397/04/19 11:40","price":1000},{"date":"1397/04/19 12:00","price":992},{"date":"1397/04/19 12:10","price":988},{"date":"1397/04/19 12:20","price":984},{"date":"1397/04/19 12:30","price":979},{"date":"1397/04/19 12:40","price":982},{"date":"1397/04/19 13:30","price":978},{"date":"1397/04/19 13:40","price":985},{"date":"1397/04/19 14:10","price":984},{"date":"1397/04/19 14:30","price":979},{"date":"1397/04/19 14:40","price":980},{"date":"1397/04/19 14:50","price":981},{"date":"1397/04/19 15:20","price":982},{"date":"1397/04/19 15:50","price":985},{"date":"1397/04/19 16:10","price":977},{"date":"1397/04/19 16:30","price":971},{"date":"1397/04/19 16:50","price":974},{"date":"1397/04/19 17:20","price":973},{"date":"1397/04/19 17:30","price":965},{"date":"1397/04/19 17:40","price":986},{"date":"1397/04/19 17:50","price":984},{"date":"1397/04/19 18:00","price":986},{"date":"1397/04/19 18:20","price":984},{"date":"1397/04/19 18:30","price":982},{"date":"1397/04/19 18:40","price":981},{"date":"1397/04/19 18:50","price":972},{"date":"1397/04/19 19:10","price":974},{"date":"1397/04/19 19:20","price":970},{"date":"1397/04/19 19:30","price":968},{"date":"1397/04/19 19:50","price":969},{"date":"1397/04/19 20:20","price":967},{"date":"1397/04/19 20:30","price":970},{"date":"1397/04/19 20:50","price":973},{"date":"1397/04/19 21:00","price":971},{"date":"1397/04/19 21:20","price":969}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398