کمترین: 
1222
بیشترین: 
1261
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1226
زمان: 
4/19 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 19 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 19 تیر 1397 , 1226 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 10:20","price":1253},{"date":"1397/04/19 10:30","price":1252},{"date":"1397/04/19 10:40","price":1253},{"date":"1397/04/19 11:00","price":1256},{"date":"1397/04/19 11:10","price":1257},{"date":"1397/04/19 11:20","price":1261},{"date":"1397/04/19 11:40","price":1260},{"date":"1397/04/19 12:00","price":1250},{"date":"1397/04/19 12:10","price":1246},{"date":"1397/04/19 12:20","price":1240},{"date":"1397/04/19 12:30","price":1233},{"date":"1397/04/19 12:40","price":1238},{"date":"1397/04/19 13:00","price":1239},{"date":"1397/04/19 13:10","price":1240},{"date":"1397/04/19 13:30","price":1236},{"date":"1397/04/19 13:40","price":1244},{"date":"1397/04/19 14:00","price":1242},{"date":"1397/04/19 14:10","price":1243},{"date":"1397/04/19 14:30","price":1237},{"date":"1397/04/19 14:40","price":1239},{"date":"1397/04/19 14:50","price":1241},{"date":"1397/04/19 15:00","price":1240},{"date":"1397/04/19 15:20","price":1241},{"date":"1397/04/19 15:50","price":1244},{"date":"1397/04/19 16:10","price":1234},{"date":"1397/04/19 16:30","price":1227},{"date":"1397/04/19 16:50","price":1232},{"date":"1397/04/19 17:20","price":1231},{"date":"1397/04/19 17:30","price":1225},{"date":"1397/04/19 17:40","price":1245},{"date":"1397/04/19 17:50","price":1244},{"date":"1397/04/19 18:00","price":1247},{"date":"1397/04/19 18:10","price":1245},{"date":"1397/04/19 18:20","price":1242},{"date":"1397/04/19 18:30","price":1240},{"date":"1397/04/19 18:40","price":1239},{"date":"1397/04/19 18:50","price":1229},{"date":"1397/04/19 19:10","price":1231},{"date":"1397/04/19 19:20","price":1227},{"date":"1397/04/19 19:30","price":1225},{"date":"1397/04/19 20:20","price":1222},{"date":"1397/04/19 20:30","price":1226},{"date":"1397/04/19 20:50","price":1230},{"date":"1397/04/19 21:00","price":1228},{"date":"1397/04/19 21:20","price":1226}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398