کمترین: 
2133
بیشترین: 
2198
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2139
زمان: 
4/19 21:20
قیمت ریال قطر امروز 19 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 19 تیر 1397 , 2139 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 10:20","price":2183},{"date":"1397/04/19 10:50","price":2184},{"date":"1397/04/19 11:00","price":2190},{"date":"1397/04/19 11:10","price":2192},{"date":"1397/04/19 11:20","price":2198},{"date":"1397/04/19 11:40","price":2197},{"date":"1397/04/19 12:00","price":2177},{"date":"1397/04/19 12:10","price":2170},{"date":"1397/04/19 12:20","price":2159},{"date":"1397/04/19 12:30","price":2150},{"date":"1397/04/19 12:40","price":2157},{"date":"1397/04/19 13:00","price":2160},{"date":"1397/04/19 13:10","price":2162},{"date":"1397/04/19 13:30","price":2156},{"date":"1397/04/19 13:40","price":2173},{"date":"1397/04/19 14:00","price":2171},{"date":"1397/04/19 14:10","price":2173},{"date":"1397/04/19 14:40","price":2165},{"date":"1397/04/19 14:50","price":2166},{"date":"1397/04/19 15:00","price":2163},{"date":"1397/04/19 15:20","price":2168},{"date":"1397/04/19 15:40","price":2167},{"date":"1397/04/19 15:50","price":2175},{"date":"1397/04/19 16:10","price":2158},{"date":"1397/04/19 16:30","price":2142},{"date":"1397/04/19 16:50","price":2153},{"date":"1397/04/19 17:20","price":2150},{"date":"1397/04/19 17:30","price":2142},{"date":"1397/04/19 17:40","price":2173},{"date":"1397/04/19 18:00","price":2178},{"date":"1397/04/19 18:10","price":2177},{"date":"1397/04/19 18:20","price":2170},{"date":"1397/04/19 18:40","price":2166},{"date":"1397/04/19 18:50","price":2147},{"date":"1397/04/19 19:00","price":2148},{"date":"1397/04/19 19:10","price":2150},{"date":"1397/04/19 19:20","price":2142},{"date":"1397/04/19 19:40","price":2139},{"date":"1397/04/19 20:20","price":2133},{"date":"1397/04/19 20:30","price":2140},{"date":"1397/04/19 20:40","price":2138},{"date":"1397/04/19 20:50","price":2145},{"date":"1397/04/19 21:00","price":2142},{"date":"1397/04/19 21:20","price":2139}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398