کمترین: 
2075
بیشترین: 
2136
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2077
زمان: 
4/19 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 19 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 19 تیر 1397 , 2077 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 10:20","price":2122},{"date":"1397/04/19 10:30","price":2123},{"date":"1397/04/19 10:40","price":2124},{"date":"1397/04/19 10:50","price":2129},{"date":"1397/04/19 11:10","price":2130},{"date":"1397/04/19 11:20","price":2136},{"date":"1397/04/19 11:40","price":2135},{"date":"1397/04/19 12:00","price":2115},{"date":"1397/04/19 12:10","price":2110},{"date":"1397/04/19 12:20","price":2099},{"date":"1397/04/19 12:30","price":2089},{"date":"1397/04/19 12:40","price":2096},{"date":"1397/04/19 13:00","price":2098},{"date":"1397/04/19 13:10","price":2101},{"date":"1397/04/19 13:30","price":2095},{"date":"1397/04/19 13:40","price":2112},{"date":"1397/04/19 14:10","price":2108},{"date":"1397/04/19 14:30","price":2100},{"date":"1397/04/19 14:40","price":2105},{"date":"1397/04/19 14:50","price":2102},{"date":"1397/04/19 15:00","price":2107},{"date":"1397/04/19 15:40","price":2106},{"date":"1397/04/19 15:50","price":2112},{"date":"1397/04/19 16:10","price":2098},{"date":"1397/04/19 16:30","price":2085},{"date":"1397/04/19 16:50","price":2091},{"date":"1397/04/19 17:30","price":2090},{"date":"1397/04/19 17:40","price":2113},{"date":"1397/04/19 17:50","price":2115},{"date":"1397/04/19 18:00","price":2114},{"date":"1397/04/19 18:10","price":2108},{"date":"1397/04/19 18:20","price":2107},{"date":"1397/04/19 18:30","price":2105},{"date":"1397/04/19 18:40","price":2094},{"date":"1397/04/19 18:50","price":2087},{"date":"1397/04/19 19:00","price":2088},{"date":"1397/04/19 19:10","price":2090},{"date":"1397/04/19 19:20","price":2083},{"date":"1397/04/19 19:30","price":2079},{"date":"1397/04/19 19:50","price":2078},{"date":"1397/04/19 20:00","price":2080},{"date":"1397/04/19 20:10","price":2078},{"date":"1397/04/19 20:20","price":2075},{"date":"1397/04/19 20:30","price":2078},{"date":"1397/04/19 20:40","price":2076},{"date":"1397/04/19 20:50","price":2081},{"date":"1397/04/19 21:00","price":2080},{"date":"1397/04/19 21:10","price":2081},{"date":"1397/04/19 21:20","price":2077}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398