کمترین: 
5296
بیشترین: 
5476
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5323
زمان: 
4/19 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 19 تیر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 19 تیر 1397 , 5323 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 10:20","price":5440},{"date":"1397/04/19 10:30","price":5437},{"date":"1397/04/19 10:40","price":5442},{"date":"1397/04/19 10:50","price":5456},{"date":"1397/04/19 11:00","price":5457},{"date":"1397/04/19 11:10","price":5458},{"date":"1397/04/19 11:20","price":5475},{"date":"1397/04/19 11:30","price":5476},{"date":"1397/04/19 12:00","price":5427},{"date":"1397/04/19 12:10","price":5412},{"date":"1397/04/19 12:20","price":5382},{"date":"1397/04/19 12:30","price":5356},{"date":"1397/04/19 12:40","price":5371},{"date":"1397/04/19 13:00","price":5376},{"date":"1397/04/19 13:10","price":5377},{"date":"1397/04/19 13:30","price":5357},{"date":"1397/04/19 13:40","price":5398},{"date":"1397/04/19 14:00","price":5395},{"date":"1397/04/19 14:10","price":5388},{"date":"1397/04/19 14:30","price":5364},{"date":"1397/04/19 14:40","price":5374},{"date":"1397/04/19 14:50","price":5380},{"date":"1397/04/19 15:00","price":5375},{"date":"1397/04/19 15:20","price":5389},{"date":"1397/04/19 15:30","price":5387},{"date":"1397/04/19 15:40","price":5380},{"date":"1397/04/19 15:50","price":5400},{"date":"1397/04/19 16:10","price":5356},{"date":"1397/04/19 16:30","price":5321},{"date":"1397/04/19 16:50","price":5342},{"date":"1397/04/19 17:20","price":5344},{"date":"1397/04/19 17:30","price":5296},{"date":"1397/04/19 17:40","price":5410},{"date":"1397/04/19 17:50","price":5399},{"date":"1397/04/19 18:00","price":5411},{"date":"1397/04/19 18:10","price":5409},{"date":"1397/04/19 18:20","price":5393},{"date":"1397/04/19 18:30","price":5386},{"date":"1397/04/19 18:40","price":5385},{"date":"1397/04/19 18:50","price":5339},{"date":"1397/04/19 19:10","price":5352},{"date":"1397/04/19 19:20","price":5329},{"date":"1397/04/19 19:30","price":5320},{"date":"1397/04/19 19:40","price":5322},{"date":"1397/04/19 19:50","price":5323},{"date":"1397/04/19 20:00","price":5324},{"date":"1397/04/19 20:10","price":5321},{"date":"1397/04/19 20:20","price":5310},{"date":"1397/04/19 20:30","price":5326},{"date":"1397/04/19 20:50","price":5343},{"date":"1397/04/19 21:00","price":5334},{"date":"1397/04/19 21:10","price":5335},{"date":"1397/04/19 21:20","price":5323}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398