کمترین: 
5798
بیشترین: 
5975
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5814
زمان: 
4/19 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 19 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 19 تیر 1397 , 5814 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 10:20","price":5935},{"date":"1397/04/19 10:30","price":5930},{"date":"1397/04/19 10:40","price":5935},{"date":"1397/04/19 10:50","price":5931},{"date":"1397/04/19 11:00","price":5948},{"date":"1397/04/19 11:10","price":5956},{"date":"1397/04/19 11:20","price":5975},{"date":"1397/04/19 11:30","price":5972},{"date":"1397/04/19 12:00","price":5919},{"date":"1397/04/19 12:10","price":5901},{"date":"1397/04/19 12:20","price":5872},{"date":"1397/04/19 12:30","price":5840},{"date":"1397/04/19 12:40","price":5862},{"date":"1397/04/19 13:00","price":5867},{"date":"1397/04/19 13:10","price":5870},{"date":"1397/04/19 13:30","price":5848},{"date":"1397/04/19 13:40","price":5889},{"date":"1397/04/19 14:00","price":5878},{"date":"1397/04/19 14:10","price":5886},{"date":"1397/04/19 14:30","price":5856},{"date":"1397/04/19 14:40","price":5867},{"date":"1397/04/19 14:50","price":5869},{"date":"1397/04/19 15:00","price":5865},{"date":"1397/04/19 15:20","price":5880},{"date":"1397/04/19 15:30","price":5878},{"date":"1397/04/19 15:40","price":5874},{"date":"1397/04/19 15:50","price":5889},{"date":"1397/04/19 16:10","price":5845},{"date":"1397/04/19 16:30","price":5810},{"date":"1397/04/19 16:50","price":5831},{"date":"1397/04/19 17:20","price":5835},{"date":"1397/04/19 17:30","price":5808},{"date":"1397/04/19 17:40","price":5905},{"date":"1397/04/19 17:50","price":5898},{"date":"1397/04/19 18:00","price":5910},{"date":"1397/04/19 18:10","price":5907},{"date":"1397/04/19 18:20","price":5889},{"date":"1397/04/19 18:30","price":5881},{"date":"1397/04/19 18:50","price":5829},{"date":"1397/04/19 19:00","price":5830},{"date":"1397/04/19 19:10","price":5842},{"date":"1397/04/19 19:20","price":5824},{"date":"1397/04/19 19:30","price":5814},{"date":"1397/04/19 19:40","price":5812},{"date":"1397/04/19 19:50","price":5815},{"date":"1397/04/19 20:10","price":5813},{"date":"1397/04/19 20:20","price":5798},{"date":"1397/04/19 20:30","price":5817},{"date":"1397/04/19 20:40","price":5815},{"date":"1397/04/19 20:50","price":5833},{"date":"1397/04/19 21:00","price":5823},{"date":"1397/04/19 21:10","price":5824},{"date":"1397/04/19 21:20","price":5814}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398