کمترین: 
2.785
بیشترین: 
2.833
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.785
زمان: 
4/19 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 19 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 19 تیر 1397 , 2.785 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 00:00","price":2.825},{"date":"1397/04/19 00:32","price":2.827},{"date":"1397/04/19 01:00","price":2.829},{"date":"1397/04/19 01:32","price":2.828},{"date":"1397/04/19 02:00","price":2.827},{"date":"1397/04/19 03:00","price":2.83},{"date":"1397/04/19 04:32","price":2.833},{"date":"1397/04/19 05:00","price":2.829},{"date":"1397/04/19 05:32","price":2.832},{"date":"1397/04/19 06:00","price":2.833},{"date":"1397/04/19 06:32","price":2.827},{"date":"1397/04/19 07:00","price":2.833},{"date":"1397/04/19 07:32","price":2.832},{"date":"1397/04/19 08:00","price":2.83},{"date":"1397/04/19 08:32","price":2.828},{"date":"1397/04/19 10:00","price":2.829},{"date":"1397/04/19 11:00","price":2.825},{"date":"1397/04/19 11:32","price":2.827},{"date":"1397/04/19 12:00","price":2.828},{"date":"1397/04/19 12:32","price":2.825},{"date":"1397/04/19 13:00","price":2.821},{"date":"1397/04/19 13:32","price":2.804},{"date":"1397/04/19 14:08","price":2.806},{"date":"1397/04/19 14:32","price":2.805},{"date":"1397/04/19 15:32","price":2.809},{"date":"1397/04/19 16:00","price":2.817},{"date":"1397/04/19 16:32","price":2.814},{"date":"1397/04/19 17:00","price":2.816},{"date":"1397/04/19 17:32","price":2.821},{"date":"1397/04/19 18:00","price":2.814},{"date":"1397/04/19 18:32","price":2.821},{"date":"1397/04/19 19:00","price":2.809},{"date":"1397/04/19 19:32","price":2.803},{"date":"1397/04/19 20:32","price":2.808},{"date":"1397/04/19 21:00","price":2.805},{"date":"1397/04/19 21:32","price":2.801},{"date":"1397/04/19 22:00","price":2.796},{"date":"1397/04/19 22:32","price":2.793},{"date":"1397/04/19 23:00","price":2.788},{"date":"1397/04/19 23:32","price":2.785}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399