کمترین: 
2.151
بیشترین: 
2.1721
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1585
زمان: 
4/19 23:32
قیمت بنزین امروز 19 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 19 تیر 1397 , 2.1585 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 00:00","price":2.1545},{"date":"1397/04/19 00:32","price":2.1534},{"date":"1397/04/19 01:00","price":2.1535},{"date":"1397/04/19 01:32","price":2.1545},{"date":"1397/04/19 02:00","price":2.153},{"date":"1397/04/19 03:00","price":2.1545},{"date":"1397/04/19 03:32","price":2.1525},{"date":"1397/04/19 04:00","price":2.152},{"date":"1397/04/19 04:32","price":2.153},{"date":"1397/04/19 05:00","price":2.1532},{"date":"1397/04/19 05:32","price":2.1545},{"date":"1397/04/19 06:00","price":2.1535},{"date":"1397/04/19 06:32","price":2.154},{"date":"1397/04/19 07:00","price":2.1555},{"date":"1397/04/19 08:00","price":2.1568},{"date":"1397/04/19 08:32","price":2.1565},{"date":"1397/04/19 09:32","price":2.1595},{"date":"1397/04/19 10:00","price":2.1605},{"date":"1397/04/19 10:32","price":2.1595},{"date":"1397/04/19 11:00","price":2.157},{"date":"1397/04/19 11:32","price":2.1595},{"date":"1397/04/19 12:00","price":2.1615},{"date":"1397/04/19 12:32","price":2.1599},{"date":"1397/04/19 13:00","price":2.1636},{"date":"1397/04/19 13:32","price":2.1695},{"date":"1397/04/19 14:08","price":2.1721},{"date":"1397/04/19 14:32","price":2.1705},{"date":"1397/04/19 15:00","price":2.1687},{"date":"1397/04/19 15:32","price":2.1673},{"date":"1397/04/19 16:00","price":2.1675},{"date":"1397/04/19 16:32","price":2.1685},{"date":"1397/04/19 17:00","price":2.169},{"date":"1397/04/19 17:32","price":2.1648},{"date":"1397/04/19 18:00","price":2.1655},{"date":"1397/04/19 18:32","price":2.171},{"date":"1397/04/19 19:00","price":2.167},{"date":"1397/04/19 19:32","price":2.1535},{"date":"1397/04/19 20:00","price":2.151},{"date":"1397/04/19 20:32","price":2.1545},{"date":"1397/04/19 21:32","price":2.16},{"date":"1397/04/19 22:00","price":2.156},{"date":"1397/04/19 22:32","price":2.1565},{"date":"1397/04/19 23:00","price":2.1615},{"date":"1397/04/19 23:32","price":2.1585}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398