کمترین: 
672.13
بیشترین: 
682.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
678.88
زمان: 
4/19 23:32
قیمت گازوئیل امروز 19 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 19 تیر 1397 , 678.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 00:00","price":672.63},{"date":"1397/04/19 00:32","price":672.38},{"date":"1397/04/19 02:00","price":672.13},{"date":"1397/04/19 05:00","price":673},{"date":"1397/04/19 05:32","price":673.25},{"date":"1397/04/19 06:00","price":672.75},{"date":"1397/04/19 06:32","price":672.88},{"date":"1397/04/19 07:00","price":673.63},{"date":"1397/04/19 07:32","price":673.25},{"date":"1397/04/19 08:00","price":674.13},{"date":"1397/04/19 08:32","price":674},{"date":"1397/04/19 09:00","price":674.13},{"date":"1397/04/19 09:32","price":674.88},{"date":"1397/04/19 10:00","price":675.25},{"date":"1397/04/19 10:32","price":674.75},{"date":"1397/04/19 11:00","price":674.38},{"date":"1397/04/19 11:32","price":675.13},{"date":"1397/04/19 12:00","price":676.13},{"date":"1397/04/19 12:32","price":676.38},{"date":"1397/04/19 13:00","price":677.88},{"date":"1397/04/19 13:32","price":679.88},{"date":"1397/04/19 14:08","price":681.13},{"date":"1397/04/19 14:32","price":680.63},{"date":"1397/04/19 15:32","price":679.88},{"date":"1397/04/19 16:00","price":680.13},{"date":"1397/04/19 17:00","price":680.38},{"date":"1397/04/19 17:32","price":679.63},{"date":"1397/04/19 18:00","price":680.13},{"date":"1397/04/19 18:32","price":682.88},{"date":"1397/04/19 19:00","price":681.38},{"date":"1397/04/19 19:32","price":677.63},{"date":"1397/04/19 20:00","price":677.38},{"date":"1397/04/19 20:32","price":677.88},{"date":"1397/04/19 21:00","price":677.63},{"date":"1397/04/19 21:32","price":678.63},{"date":"1397/04/19 22:00","price":677.75},{"date":"1397/04/19 22:32","price":677.63},{"date":"1397/04/19 23:00","price":679.38},{"date":"1397/04/19 23:32","price":678.88}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398