کمترین: 
2.1988
بیشترین: 
2.2295
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2195
زمان: 
4/19 23:32
قیمت نفت کوره امروز 19 تیر 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 19 تیر 1397 , 2.2195 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 00:00","price":2.2009},{"date":"1397/04/19 00:32","price":2.1995},{"date":"1397/04/19 01:00","price":2.1988},{"date":"1397/04/19 01:32","price":2.1999},{"date":"1397/04/19 02:00","price":2.1991},{"date":"1397/04/19 03:00","price":2.2018},{"date":"1397/04/19 03:32","price":2.2008},{"date":"1397/04/19 04:00","price":2.2003},{"date":"1397/04/19 04:32","price":2.2008},{"date":"1397/04/19 05:00","price":2.2015},{"date":"1397/04/19 05:32","price":2.202},{"date":"1397/04/19 06:00","price":2.2003},{"date":"1397/04/19 06:32","price":2.2008},{"date":"1397/04/19 07:00","price":2.2031},{"date":"1397/04/19 07:32","price":2.2025},{"date":"1397/04/19 08:00","price":2.205},{"date":"1397/04/19 08:32","price":2.2045},{"date":"1397/04/19 09:00","price":2.2051},{"date":"1397/04/19 09:32","price":2.208},{"date":"1397/04/19 10:00","price":2.2095},{"date":"1397/04/19 10:32","price":2.2077},{"date":"1397/04/19 11:00","price":2.2054},{"date":"1397/04/19 11:32","price":2.2098},{"date":"1397/04/19 12:00","price":2.2114},{"date":"1397/04/19 12:32","price":2.213},{"date":"1397/04/19 13:00","price":2.2153},{"date":"1397/04/19 13:32","price":2.2217},{"date":"1397/04/19 14:08","price":2.2267},{"date":"1397/04/19 14:32","price":2.2243},{"date":"1397/04/19 15:32","price":2.2215},{"date":"1397/04/19 16:00","price":2.2239},{"date":"1397/04/19 16:32","price":2.2232},{"date":"1397/04/19 17:00","price":2.223},{"date":"1397/04/19 17:32","price":2.2203},{"date":"1397/04/19 18:00","price":2.222},{"date":"1397/04/19 18:32","price":2.2295},{"date":"1397/04/19 19:00","price":2.2262},{"date":"1397/04/19 19:32","price":2.215},{"date":"1397/04/19 20:00","price":2.213},{"date":"1397/04/19 20:32","price":2.2171},{"date":"1397/04/19 21:00","price":2.2155},{"date":"1397/04/19 21:32","price":2.2173},{"date":"1397/04/19 22:00","price":2.2146},{"date":"1397/04/19 22:32","price":2.2144},{"date":"1397/04/19 23:00","price":2.2207},{"date":"1397/04/19 23:32","price":2.2195}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398