کمترین: 
78.19
بیشترین: 
79.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
78.8
زمان: 
4/19 23:32
قیمت نفت برنت امروز 19 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 19 تیر 1397 , 78.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 00:00","price":78.26},{"date":"1397/04/19 00:32","price":78.25},{"date":"1397/04/19 02:00","price":78.19},{"date":"1397/04/19 02:32","price":78.25},{"date":"1397/04/19 03:00","price":78.2},{"date":"1397/04/19 05:00","price":78.28},{"date":"1397/04/19 05:32","price":78.33},{"date":"1397/04/19 06:00","price":78.25},{"date":"1397/04/19 06:32","price":78.27},{"date":"1397/04/19 07:00","price":78.36},{"date":"1397/04/19 07:32","price":78.35},{"date":"1397/04/19 08:00","price":78.43},{"date":"1397/04/19 08:32","price":78.42},{"date":"1397/04/19 09:00","price":78.44},{"date":"1397/04/19 09:32","price":78.56},{"date":"1397/04/19 10:00","price":78.65},{"date":"1397/04/19 10:32","price":78.55},{"date":"1397/04/19 11:00","price":78.47},{"date":"1397/04/19 11:32","price":78.57},{"date":"1397/04/19 12:00","price":78.68},{"date":"1397/04/19 12:32","price":78.67},{"date":"1397/04/19 13:00","price":78.88},{"date":"1397/04/19 13:32","price":79.09},{"date":"1397/04/19 14:08","price":79.16},{"date":"1397/04/19 14:32","price":79.11},{"date":"1397/04/19 15:00","price":79.08},{"date":"1397/04/19 15:32","price":79.03},{"date":"1397/04/19 16:00","price":79.04},{"date":"1397/04/19 16:32","price":78.98},{"date":"1397/04/19 17:00","price":78.97},{"date":"1397/04/19 17:32","price":78.96},{"date":"1397/04/19 18:00","price":79.06},{"date":"1397/04/19 18:32","price":79.44},{"date":"1397/04/19 19:00","price":79.28},{"date":"1397/04/19 19:32","price":78.77},{"date":"1397/04/19 20:00","price":78.69},{"date":"1397/04/19 20:32","price":78.75},{"date":"1397/04/19 21:00","price":78.59},{"date":"1397/04/19 21:32","price":78.75},{"date":"1397/04/19 22:00","price":78.67},{"date":"1397/04/19 22:32","price":78.58},{"date":"1397/04/19 23:00","price":78.86},{"date":"1397/04/19 23:32","price":78.8}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398