کمترین: 
73.75
بیشترین: 
74.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.08
زمان: 
4/19 23:32
قیمت نفت سبک امروز 19 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 19 تیر 1397 , 74.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 00:00","price":74.05},{"date":"1397/04/19 00:32","price":74.06},{"date":"1397/04/19 01:32","price":74.03},{"date":"1397/04/19 02:00","price":74.02},{"date":"1397/04/19 03:00","price":74},{"date":"1397/04/19 03:32","price":73.97},{"date":"1397/04/19 04:32","price":73.94},{"date":"1397/04/19 05:32","price":74.03},{"date":"1397/04/19 06:00","price":74},{"date":"1397/04/19 06:32","price":73.97},{"date":"1397/04/19 07:00","price":74.03},{"date":"1397/04/19 07:32","price":74},{"date":"1397/04/19 08:32","price":74.05},{"date":"1397/04/19 09:00","price":74.03},{"date":"1397/04/19 09:32","price":74.33},{"date":"1397/04/19 10:32","price":74.28},{"date":"1397/04/19 11:00","price":74.19},{"date":"1397/04/19 11:32","price":74.31},{"date":"1397/04/19 12:00","price":74.22},{"date":"1397/04/19 12:32","price":74.19},{"date":"1397/04/19 13:00","price":74.31},{"date":"1397/04/19 13:32","price":74.33},{"date":"1397/04/19 14:08","price":74.36},{"date":"1397/04/19 14:32","price":74.3},{"date":"1397/04/19 15:00","price":74.23},{"date":"1397/04/19 15:32","price":74.28},{"date":"1397/04/19 16:00","price":74.14},{"date":"1397/04/19 16:32","price":74.17},{"date":"1397/04/19 17:00","price":74.14},{"date":"1397/04/19 17:32","price":74.19},{"date":"1397/04/19 18:00","price":74.36},{"date":"1397/04/19 18:32","price":74.56},{"date":"1397/04/19 19:00","price":74.39},{"date":"1397/04/19 19:32","price":73.89},{"date":"1397/04/19 20:00","price":74.05},{"date":"1397/04/19 20:32","price":74},{"date":"1397/04/19 21:00","price":73.75},{"date":"1397/04/19 21:32","price":73.97},{"date":"1397/04/19 22:00","price":73.86},{"date":"1397/04/19 22:32","price":73.8},{"date":"1397/04/19 23:00","price":74.2},{"date":"1397/04/19 23:32","price":74.08}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398