کمترین: 
2848000
بیشترین: 
2868500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2850000
زمان: 
4/18 22:06
قیمت سکه امامی امروز 18 تیر 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 18 تیر 1397 , 2850000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 13:54","price":2868500},{"date":"1397/04/18 14:18","price":2867500},{"date":"1397/04/18 14:48","price":2862500},{"date":"1397/04/18 15:06","price":2864500},{"date":"1397/04/18 15:30","price":2865000},{"date":"1397/04/18 15:48","price":2868000},{"date":"1397/04/18 16:18","price":2864000},{"date":"1397/04/18 16:36","price":2860000},{"date":"1397/04/18 17:30","price":2857500},{"date":"1397/04/18 17:36","price":2853500},{"date":"1397/04/18 18:30","price":2852000},{"date":"1397/04/18 18:48","price":2854500},{"date":"1397/04/18 19:18","price":2852000},{"date":"1397/04/18 19:30","price":2850000},{"date":"1397/04/18 19:36","price":2848000},{"date":"1397/04/18 19:48","price":2849000},{"date":"1397/04/18 20:18","price":2850000},{"date":"1397/04/18 21:00","price":2852000},{"date":"1397/04/18 21:30","price":2851000},{"date":"1397/04/18 22:06","price":2850000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398