کمترین: 
1257800
بیشترین: 
1266600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1258700
زمان: 
4/18 21:25
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 18 تیر 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 18 تیر 1397 , 1258700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 13:50","price":1265300},{"date":"1397/04/18 14:15","price":1264400},{"date":"1397/04/18 15:05","price":1266200},{"date":"1397/04/18 15:25","price":1266600},{"date":"1397/04/18 16:15","price":1263100},{"date":"1397/04/18 17:25","price":1260900},{"date":"1397/04/18 17:35","price":1259600},{"date":"1397/04/18 18:45","price":1261800},{"date":"1397/04/18 19:15","price":1259600},{"date":"1397/04/18 19:25","price":1257800},{"date":"1397/04/18 19:45","price":1258700},{"date":"1397/04/18 20:15","price":1259600},{"date":"1397/04/18 21:25","price":1258700}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398