کمترین: 
4603
بیشترین: 
4654
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4644
زمان: 
4/18 21:10
قیمت منات آذربایجان امروز 18 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 18 تیر 1397 , 4644 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 10:20","price":4653},{"date":"1397/04/18 10:30","price":4654},{"date":"1397/04/18 10:40","price":4652},{"date":"1397/04/18 10:50","price":4650},{"date":"1397/04/18 11:10","price":4646},{"date":"1397/04/18 11:30","price":4647},{"date":"1397/04/18 11:40","price":4648},{"date":"1397/04/18 11:50","price":4649},{"date":"1397/04/18 12:10","price":4647},{"date":"1397/04/18 12:20","price":4651},{"date":"1397/04/18 12:30","price":4652},{"date":"1397/04/18 12:40","price":4650},{"date":"1397/04/18 12:50","price":4647},{"date":"1397/04/18 13:00","price":4649},{"date":"1397/04/18 13:10","price":4647},{"date":"1397/04/18 13:20","price":4648},{"date":"1397/04/18 13:30","price":4647},{"date":"1397/04/18 13:40","price":4644},{"date":"1397/04/18 13:50","price":4633},{"date":"1397/04/18 14:10","price":4635},{"date":"1397/04/18 14:20","price":4627},{"date":"1397/04/18 14:30","price":4626},{"date":"1397/04/18 14:40","price":4625},{"date":"1397/04/18 15:00","price":4624},{"date":"1397/04/18 15:10","price":4630},{"date":"1397/04/18 15:20","price":4628},{"date":"1397/04/18 15:30","price":4630},{"date":"1397/04/18 15:40","price":4628},{"date":"1397/04/18 15:50","price":4626},{"date":"1397/04/18 16:10","price":4627},{"date":"1397/04/18 16:20","price":4612},{"date":"1397/04/18 17:00","price":4613},{"date":"1397/04/18 17:20","price":4615},{"date":"1397/04/18 17:30","price":4609},{"date":"1397/04/18 17:40","price":4610},{"date":"1397/04/18 17:50","price":4607},{"date":"1397/04/18 18:30","price":4605},{"date":"1397/04/18 18:40","price":4608},{"date":"1397/04/18 18:50","price":4616},{"date":"1397/04/18 19:10","price":4620},{"date":"1397/04/18 19:20","price":4612},{"date":"1397/04/18 19:30","price":4603},{"date":"1397/04/18 19:40","price":4605},{"date":"1397/04/18 19:50","price":4608},{"date":"1397/04/18 20:00","price":4609},{"date":"1397/04/18 20:10","price":4613},{"date":"1397/04/18 20:20","price":4627},{"date":"1397/04/18 20:30","price":4641},{"date":"1397/04/18 20:40","price":4643},{"date":"1397/04/18 20:50","price":4642},{"date":"1397/04/18 21:00","price":4643},{"date":"1397/04/18 21:10","price":4644}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398