کمترین: 
1953
بیشترین: 
1973
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1973
زمان: 
4/18 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 18 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 18 تیر 1397 , 1973 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 10:20","price":1971},{"date":"1397/04/18 10:30","price":1972},{"date":"1397/04/18 10:40","price":1971},{"date":"1397/04/18 11:00","price":1970},{"date":"1397/04/18 11:10","price":1968},{"date":"1397/04/18 11:30","price":1969},{"date":"1397/04/18 11:50","price":1970},{"date":"1397/04/18 12:10","price":1969},{"date":"1397/04/18 12:20","price":1971},{"date":"1397/04/18 12:40","price":1970},{"date":"1397/04/18 12:50","price":1969},{"date":"1397/04/18 13:00","price":1970},{"date":"1397/04/18 13:10","price":1969},{"date":"1397/04/18 13:40","price":1968},{"date":"1397/04/18 13:50","price":1965},{"date":"1397/04/18 14:10","price":1964},{"date":"1397/04/18 14:20","price":1966},{"date":"1397/04/18 14:30","price":1960},{"date":"1397/04/18 14:40","price":1959},{"date":"1397/04/18 15:20","price":1960},{"date":"1397/04/18 15:30","price":1962},{"date":"1397/04/18 15:40","price":1961},{"date":"1397/04/18 15:50","price":1960},{"date":"1397/04/18 16:10","price":1959},{"date":"1397/04/18 16:20","price":1954},{"date":"1397/04/18 16:30","price":1953},{"date":"1397/04/18 16:40","price":1959},{"date":"1397/04/18 17:20","price":1960},{"date":"1397/04/18 17:30","price":1958},{"date":"1397/04/18 17:50","price":1957},{"date":"1397/04/18 18:10","price":1956},{"date":"1397/04/18 18:20","price":1957},{"date":"1397/04/18 18:30","price":1956},{"date":"1397/04/18 18:40","price":1957},{"date":"1397/04/18 18:50","price":1961},{"date":"1397/04/18 19:10","price":1962},{"date":"1397/04/18 19:30","price":1955},{"date":"1397/04/18 19:40","price":1956},{"date":"1397/04/18 19:50","price":1957},{"date":"1397/04/18 20:10","price":1959},{"date":"1397/04/18 20:20","price":1965},{"date":"1397/04/18 20:30","price":1971},{"date":"1397/04/18 20:40","price":1972},{"date":"1397/04/18 21:20","price":1973}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398