کمترین: 
980
بیشترین: 
991
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
991
زمان: 
4/18 21:10
قیمت کرون نروژ امروز 18 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 تیر 1397 , 991 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 10:20","price":991},{"date":"1397/04/18 11:00","price":990},{"date":"1397/04/18 11:10","price":989},{"date":"1397/04/18 11:30","price":990},{"date":"1397/04/18 12:20","price":991},{"date":"1397/04/18 12:40","price":990},{"date":"1397/04/18 13:40","price":989},{"date":"1397/04/18 13:50","price":988},{"date":"1397/04/18 14:10","price":987},{"date":"1397/04/18 14:20","price":988},{"date":"1397/04/18 14:30","price":985},{"date":"1397/04/18 15:30","price":986},{"date":"1397/04/18 15:50","price":985},{"date":"1397/04/18 16:20","price":982},{"date":"1397/04/18 16:40","price":987},{"date":"1397/04/18 17:30","price":985},{"date":"1397/04/18 17:40","price":986},{"date":"1397/04/18 17:50","price":985},{"date":"1397/04/18 18:10","price":983},{"date":"1397/04/18 18:20","price":984},{"date":"1397/04/18 18:30","price":983},{"date":"1397/04/18 18:50","price":985},{"date":"1397/04/18 19:00","price":984},{"date":"1397/04/18 19:30","price":980},{"date":"1397/04/18 19:40","price":982},{"date":"1397/04/18 19:50","price":983},{"date":"1397/04/18 20:10","price":984},{"date":"1397/04/18 20:20","price":987},{"date":"1397/04/18 20:30","price":990},{"date":"1397/04/18 21:10","price":991}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398