کمترین: 
1239
بیشترین: 
1255
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1252
زمان: 
4/18 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 18 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 18 تیر 1397 , 1252 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 10:20","price":1255},{"date":"1397/04/18 11:00","price":1254},{"date":"1397/04/18 11:10","price":1253},{"date":"1397/04/18 11:30","price":1254},{"date":"1397/04/18 12:10","price":1253},{"date":"1397/04/18 12:20","price":1255},{"date":"1397/04/18 12:40","price":1254},{"date":"1397/04/18 13:20","price":1253},{"date":"1397/04/18 13:30","price":1254},{"date":"1397/04/18 13:40","price":1253},{"date":"1397/04/18 13:50","price":1251},{"date":"1397/04/18 14:10","price":1250},{"date":"1397/04/18 14:30","price":1248},{"date":"1397/04/18 15:10","price":1247},{"date":"1397/04/18 15:20","price":1248},{"date":"1397/04/18 15:30","price":1249},{"date":"1397/04/18 15:50","price":1248},{"date":"1397/04/18 16:20","price":1244},{"date":"1397/04/18 16:40","price":1247},{"date":"1397/04/18 17:30","price":1246},{"date":"1397/04/18 17:50","price":1245},{"date":"1397/04/18 18:10","price":1244},{"date":"1397/04/18 18:50","price":1246},{"date":"1397/04/18 19:10","price":1245},{"date":"1397/04/18 19:20","price":1246},{"date":"1397/04/18 19:30","price":1239},{"date":"1397/04/18 19:40","price":1242},{"date":"1397/04/18 20:00","price":1243},{"date":"1397/04/18 20:10","price":1242},{"date":"1397/04/18 20:20","price":1247},{"date":"1397/04/18 20:30","price":1251},{"date":"1397/04/18 21:20","price":1252}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398