کمترین: 
2159
بیشترین: 
2185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2180
زمان: 
4/18 20:50
قیمت ریال قطر امروز 18 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 18 تیر 1397 , 2180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 10:20","price":2185},{"date":"1397/04/18 10:40","price":2184},{"date":"1397/04/18 11:00","price":2183},{"date":"1397/04/18 11:10","price":2181},{"date":"1397/04/18 11:30","price":2182},{"date":"1397/04/18 12:00","price":2183},{"date":"1397/04/18 12:10","price":2181},{"date":"1397/04/18 12:20","price":2183},{"date":"1397/04/18 12:30","price":2184},{"date":"1397/04/18 12:40","price":2183},{"date":"1397/04/18 12:50","price":2182},{"date":"1397/04/18 13:00","price":2183},{"date":"1397/04/18 13:10","price":2182},{"date":"1397/04/18 13:40","price":2181},{"date":"1397/04/18 13:50","price":2178},{"date":"1397/04/18 14:10","price":2176},{"date":"1397/04/18 14:20","price":2175},{"date":"1397/04/18 14:30","price":2172},{"date":"1397/04/18 14:40","price":2171},{"date":"1397/04/18 15:20","price":2172},{"date":"1397/04/18 15:30","price":2174},{"date":"1397/04/18 15:40","price":2173},{"date":"1397/04/18 15:50","price":2172},{"date":"1397/04/18 16:30","price":2165},{"date":"1397/04/18 16:40","price":2166},{"date":"1397/04/18 17:00","price":2165},{"date":"1397/04/18 17:20","price":2167},{"date":"1397/04/18 17:40","price":2165},{"date":"1397/04/18 17:50","price":2163},{"date":"1397/04/18 18:30","price":2162},{"date":"1397/04/18 19:00","price":2167},{"date":"1397/04/18 19:10","price":2169},{"date":"1397/04/18 19:30","price":2159},{"date":"1397/04/18 19:40","price":2162},{"date":"1397/04/18 19:50","price":2164},{"date":"1397/04/18 20:00","price":2163},{"date":"1397/04/18 20:10","price":2164},{"date":"1397/04/18 20:20","price":2172},{"date":"1397/04/18 20:30","price":2179},{"date":"1397/04/18 20:50","price":2180}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398