کمترین: 
2100
بیشترین: 
2126
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2110
زمان: 
4/18 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 18 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 18 تیر 1397 , 2110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 10:20","price":2126},{"date":"1397/04/18 10:40","price":2125},{"date":"1397/04/18 11:00","price":2124},{"date":"1397/04/18 11:10","price":2123},{"date":"1397/04/18 11:20","price":2122},{"date":"1397/04/18 11:30","price":2123},{"date":"1397/04/18 11:50","price":2124},{"date":"1397/04/18 12:10","price":2123},{"date":"1397/04/18 12:20","price":2125},{"date":"1397/04/18 12:40","price":2124},{"date":"1397/04/18 12:50","price":2123},{"date":"1397/04/18 13:00","price":2124},{"date":"1397/04/18 13:10","price":2123},{"date":"1397/04/18 13:40","price":2122},{"date":"1397/04/18 13:50","price":2117},{"date":"1397/04/18 14:20","price":2114},{"date":"1397/04/18 14:30","price":2113},{"date":"1397/04/18 15:10","price":2115},{"date":"1397/04/18 15:40","price":2114},{"date":"1397/04/18 16:20","price":2107},{"date":"1397/04/18 16:40","price":2104},{"date":"1397/04/18 17:00","price":2105},{"date":"1397/04/18 17:30","price":2103},{"date":"1397/04/18 17:50","price":2101},{"date":"1397/04/18 18:40","price":2102},{"date":"1397/04/18 18:50","price":2105},{"date":"1397/04/18 19:00","price":2107},{"date":"1397/04/18 19:20","price":2104},{"date":"1397/04/18 19:30","price":2100},{"date":"1397/04/18 19:40","price":2101},{"date":"1397/04/18 19:50","price":2102},{"date":"1397/04/18 20:10","price":2103},{"date":"1397/04/18 20:20","price":2111},{"date":"1397/04/18 20:30","price":2118},{"date":"1397/04/18 20:50","price":2116},{"date":"1397/04/18 21:00","price":2113},{"date":"1397/04/18 21:10","price":2112},{"date":"1397/04/18 21:20","price":2110}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398