کمترین: 
900
بیشترین: 
912
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
910
زمان: 
4/18 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 18 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 تیر 1397 , 910 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 10:20","price":912},{"date":"1397/04/18 11:10","price":911},{"date":"1397/04/18 11:50","price":912},{"date":"1397/04/18 12:00","price":911},{"date":"1397/04/18 12:20","price":912},{"date":"1397/04/18 12:50","price":911},{"date":"1397/04/18 13:40","price":910},{"date":"1397/04/18 13:50","price":908},{"date":"1397/04/18 14:10","price":909},{"date":"1397/04/18 14:20","price":907},{"date":"1397/04/18 15:10","price":908},{"date":"1397/04/18 15:20","price":907},{"date":"1397/04/18 15:30","price":908},{"date":"1397/04/18 15:40","price":907},{"date":"1397/04/18 16:20","price":904},{"date":"1397/04/18 16:40","price":907},{"date":"1397/04/18 17:20","price":906},{"date":"1397/04/18 17:30","price":905},{"date":"1397/04/18 18:10","price":903},{"date":"1397/04/18 18:20","price":902},{"date":"1397/04/18 18:30","price":903},{"date":"1397/04/18 18:40","price":902},{"date":"1397/04/18 18:50","price":903},{"date":"1397/04/18 19:20","price":902},{"date":"1397/04/18 19:30","price":900},{"date":"1397/04/18 19:50","price":903},{"date":"1397/04/18 20:10","price":904},{"date":"1397/04/18 20:20","price":906},{"date":"1397/04/18 20:30","price":909},{"date":"1397/04/18 21:00","price":910},{"date":"1397/04/18 21:10","price":911},{"date":"1397/04/18 21:20","price":910}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398